Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXIV/335/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXIV/335/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 31 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/301/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 – 2026, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr XXXI/311/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz Nr XXXIII/331/2017 z dnia 16 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę
Nr XXIX/301/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie
na lata 2017-2026, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr XXXI/311/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz Nr XXXIII/331/2017
z dnia 16 maja 2017 r.

 Niniejsza uchwała dotyczy zmian w załączniku Nr 1, które są wynikiem zmian dokonanych w budżecie roku 2017 oraz zmian dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie.

Dokonane zmiany wartości ujętych w załączniku Nr 1 zostały opisane
w objaśnieniach, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie dokonano następujących zmian:

  1. przedsięwzięcia pozostałe

 

1)      wydatki majątkowe:

 

a)         „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński
do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na paramentach GP)”

- łączne nakłady finansowe               - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

 

b)        „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz
z kontenerowymi stacjami transformatorowymi”

- łączne nakłady finansowe               - zwiększenie o kwotę       1 260,00 zł,

- limit wydatków 2017                      - zmniejszenie o kwotę  288 740,00 zł,

- limit wydatków 2018                      - zwiększenie o kwotę   290 000,00 zł,

- limit zobowiązań                             - zwiększenie o kwotę       1 260,00 zł.

 

Powiązane:

Uchwała Nr XXIX/301/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 - 2026

Uchwała Nr XXX/303/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXV/342/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXVI/350/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXVII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXVIII/378/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XLII/398/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XLIV/428/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Data wytworzenia dokumentu: 31.05.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2017 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 276
13 czerwca 2017 13:09 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. poprawiona błędna data w nagłówku (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2017 14:30 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxxiv_335_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2017 14:28 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl