Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/343/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 12 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 22/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/304/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 55/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 7 marca 2017 r.,  Nr 83/2017 z dnia 16 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/312/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 101/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 116/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmienionym zarządzeniem Nr 137/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 132/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 149/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/332/2017 z dnia 16 maja 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 163/2017 z dnia 16 maja 2017 r. i Nr 182/2017 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIV/336/2017 z dnia 31 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 192/2017 z dnia 31 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

 

1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

- przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 900 poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002, § 4300 i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095, § 6020,

- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90019, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rekultywacja czaszy zbiornika wodnego "Stary Młyn" w Końskich oraz zbiorników wodnych "Browary I" i Browary II" zlokalizowanych przy ul. Browarnej w Końskich wraz z niezbędną infrastrukturą w celu zapewnienia nowych funkcji zrekultywowanych zbiorników” – w dziale 900, rozdziale 90019, § 6050.

 

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku” dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 23 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja czaszy zbiornika wodnego "Stary Młyn" w Końskich oraz zbiorników wodnych "Browary I" i Browary II" zlokalizowanych przy ul. Browarnej w Końskich wraz z niezbędną infrastrukturą w celu zapewnienia nowych funkcji zrekultywowanych zbiorników” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe                           - 3 500 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              -    150 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  -    150 000,00 zł,

 

poz. od nr 23 do nr 28 otrzymują numeracje odpowiednio od nr 24 do nr 29.

Powiązane:

Uchwała Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/385/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLII/399/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2017 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 340
13 czerwca 2017 13:25 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxxv_343_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2017 13:24 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl