Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXV/344/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2023

UCHWAŁA Nr XXXV/344/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2023

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935)Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2023, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Program Rewitalizacji opracowany został w oparciu oWytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rewitalizacja, według Wytycznych, to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Ta kompleksowość działań i ciągła koordynacja stanowi wyzwanie dla wszystkich samorządów, szczególnie średnich i małych. Jednocześnie, kompleksowe podejście do działań rewitalizacyjnych stanowi element efektywnego rozwoju lokalnego, który uwzględni wewnętrzne zróżnicowania miast i gmin.
Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2023 opracowany został w oparciu o analizy, na podstawie których opracowano szczegółową diagnozę potrzeb, która obejmuje szeroki zakres problemów i potencjałów charakteryzujących obszar rewitalizacji. Podstawą analiz były nie tylko dane ilościowe, ale także wyniki badań jakościowych: warsztatów, wywiadów pogłębionych z najważniejszymi interesariuszami rewitalizacji oraz ankietyzację społeczeństwa.
Wersja robocza Programu Rewitalizacji była poddana konsultacjom od 23 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r.
Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2023 będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finansowej 2014 - 2020.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2017 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 901
13 czerwca 2017 13:47 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxxv_344_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2017 13:37 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl