Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVI/350/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXVI/350/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/301/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 – 2026, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr XXXI/311/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXIII/331/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr XXXIV/335/2017 z dnia 31 maja 2017 r. oraz Nr XXXV/342/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XXIX/301/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr XXXI/311/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXIII/331/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr XXXIV/335/2017 z dnia 31 maja 2017 r. oraz Nr XXXV/342/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
Niniejsza uchwała dotyczy zmian w załączniku Nr 1, które są wynikiem zmian dokonanych w budżecie roku 2017 oraz zmian dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie.
Dokonane zmiany wartości ujętych w załączniku Nr 1 zostały opisane w objaśnieniach, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie dokonano następujących zmian:
1.    przedsięwzięcia pozostałe
1)    wydatki bieżące
a)    „Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego”
- łączne nakłady finansowe    - zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł,
- limit wydatków 2017        - zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł,
2)    wydatki majątkowe:
a)    „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”
- łączne nakłady finansowe    - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- limit wydatków 2017        - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
b)    „Przebudowa budynków pałacowych”
- łączne nakłady finansowe    - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł,
- limit wydatków 2017        - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł,
c)    wykreślono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie –Sierosławice –Bedlenko -Bedlno- gr. Woj. Świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach) i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach)  na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” – zadanie będzie realizowane jako zadanie roczne,
d)    „Przebudowa ul. Majora Hubala w Końskich”
- łączne nakłady finansowe    - zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł,
- limit wydatków 2017        - zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł,
e)    „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)”
- łączne nakłady finansowe    - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,
- limit wydatków 2017        - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł.

Powiązane:

Uchwała Nr XXIX/301/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 - 2026

Uchwała Nr XXX/303/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIV/335/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXV/342/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXVII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXVIII/378/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XLII/398/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XLIV/428/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2017 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 236
17 lipca 2017 13:32 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxxvi_350_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2017 13:28 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl