Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/379/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 22/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/304/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 55/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 7 marca 2017 r.,  Nr 83/2017 z dnia 16 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/312/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 101/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 116/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmienionym zarządzeniem Nr 137/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 132/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 149/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/332/2017 z dnia 16 maja 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 163/2017 z dnia 16 maja 2017 r. , Nr 182/2017 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/336/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 192/2017 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXV/343/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 216/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr 220/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/351/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 229/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr 234/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 251/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 255/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVII/376/2017m z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 266/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. i Nr 273/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Wydatki majątkowe roczne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli – w dziale 801, rozdziale 80104, §§ 2007, 6207.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie – Sierosławice – Bedlenko - Bedlno- gr. Woj. Świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach) i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach)  na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,
- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590,
- przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących obsługi długu – w dziale 757, rozdziale 75702 zmniejszenie planu wydatków § 8110 i zwiększenie planu wydatków w § 8090,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” – w dziale 801, rozdziałach 80104, 80148, §§ 3027, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4247, 4307, 6057,  w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw”,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)  - w dziale 852, rozdziale 85219, § 6050.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku” dokonano następujących zmian:

a)    w poz. 11 – „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:
    - łączne nakłady finansowe            - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
    - wydatki 2017                - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
    - wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

b)    w poz. 18 – „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” dokonano zmian w następujących kolumnach:
    - łączne nakłady finansowe            - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł,
    - wydatki 2017                - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł,
    - wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł.

Ad. 3.
W załączniku Nr 4 – Wydatki majątkowe roczne w 2017 r. dokonano następujących zmian:

a)    w poz. 3 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie – Sierosławice - Bedlenko-Bedlno- gr. Woj. Świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska
w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka
w Sierosławicach) i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna
w Sierosławicach)  na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” dokonano zmian w następujących kolumnach:
    - wydatki 2017                - zmniejszenie o kwotę 114 848,00 zł,
    - wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 114 848,00 zł,

b)    w poz. 18 – „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:
    - wydatki 2017                - zwiększenie o kwotę 44 941,00 zł,
    - wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 44 941,00 zł,

c)    w poz. 38 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw -
w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli” z następującymi kwotami
- wydatki 2017                    - 11 000,00 zł,
    - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.    - 11 000,00 zł,

d)    poz. od nr 38 do nr 76 otrzymują numerację odpowiednio od nr 39 do nr 77.

Ad. 4
    W załączniku Nr 8 -     „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” w pkt III Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. w wierszu – 600, 60014 6300 dokonano zmniejszenia o kwotę 114 848,00 złotych.

Ad. 5
    W załączniku Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” dokonano następujących zmian:
    1) w pkt I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
    - w poz. 1  - 600, 60014, 6300 – dokonano zmniejszenia o kwotę 114 848,00 zł,
    - w poz. 4 ujęto dotację (przeniesienie) z poz. 17 z pkt II,
    2) w pkt II – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
    - poz. 17 wykreślono (przeniesienie do pkt I poz. 4),
    - poz. nr 18 otrzymuje nr 17.

Powiązane:

Uchwała Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/385/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLII/399/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Data wytworzenia dokumentu: 30.08.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2017 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 284
11 września 2017 09:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxxviii_379_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2017 09:52 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl