Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXIX/387/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

UCHWAŁA Nr XXXIX/387/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Bedlno – Kopaniny – Radomek w km 5+899 – 6+134 na długości na długości 235 mb ( odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 – 6+289 na długości 155 mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+960 – 7+950 na długości 990 mb (odc. III w m. Trzemoszna)” w kwocie 290 000,00 złotych (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Koneckim a Gminą Końskie. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Powiat Konecki będzie ubiegał się o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Bedlno – Kopaniny – Radomek w km 5+899 – 6+134 na długości na długości 235 mb ( odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 – 6+289 na długości 155 mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+960 – 7+950 na długości 990 mb (odc. III w m. Trzemoszna)”.
Wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania wynosi 1.160.000,00 zł. Środki przekazane przez Gminę Końskie w wysokości 290.000,00 zł umożliwią Powiatowi Koneckiemu realizację inwestycji.
Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) stanowi, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa udzielana jest formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 1 i 2 ww. ustawy).”

Data wytworzenia dokumentu: 13.09.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2017 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 359
22 września 2017 13:50 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl