Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLII/412/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLII/412/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r poz. 1875) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu i narkotyków jest zadaniem własnym gminy. Realizacja tych działań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Program uchwalany jest corocznie przez radę gminy.
W okresie od dnia 22 września do 29 września 2017 r. projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018 został poddany konsultacjom społecznym. Do projektu nie wniesiono uwag.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 252
13 listopada 2017 13:00 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xlii_412_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2017 13:00 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
13 listopada 2017 12:59 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl