Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLII/413/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLII/413/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) oraz § 4 uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej z Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 179, poz. 2558) – Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Końskie położonej w Końskich, przy ul. Zamkowej, (obręb 0002), oznaczonej numerem 5175 o pow. 0,0228 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00003666/3 na niezabudowane działki stanowiące własność Państwa Danuty i Artura małż. M█████, położone we wsi Piła (obręb 0030), oznaczone nr 479/3 o pow. 0,0026 ha, nr 480/1 o pow. 0,0021 ha oraz nr 481/1 o pow. 0,0071 ha. Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00035912/6, za dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Końskie jest właścicielem działki położonej w Końskich oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 5175 o pow. 0,0228 ha. Nieruchomość znajduje się w obszarze, na którym obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego, przyjęty uchwałą Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. Zgodnie z ustaleniami tego planu, działka 5175 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1ZP/U – teren parku zabytkowego z zabudową usługową.
Państwo Danuta i Artur małż. M█████ są właścicielami działek położonych we wsi Piła (obręb 0030), oznaczonych nr 479/3 o pow. 0,0026 ha, nr 480/1 o pow. 0,0021 ha oraz nr 481/1 o pow. 0,0071 ha. Dla przedmiotowych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie, teren na którym położone są działki oznaczony jest jako MN tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obszary na terenie gminy, na których rozwijana będzie sieć uzbrojenia, w szczególności wodociąg i kanalizacja.
Zamiana ma na celu pozyskanie od państwa M█████ ww. działek, które zgodnie z decyzją znak: BZP.6730.1.27.2014.IK z dnia 17.04.2014 r., ustalającą warunki zabudowy dla budowy drogi wewnętrznej, znajdują się na terenie planowanej inwestycji drogowej.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określił wartość nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskie na kwotę 26.523,00 zł. Kwota ta zostanie powiększona o wartość podatku VAT.
Działki stanowiące własność Państwa M█████ zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego następująco: działka nr 479/3 na kwotę 1.430,00 zł, działka nr 480/1 na kwotę 1.155,00 zł, działka nr 481/1 na kwotę 3.905,00 zł. Łączna kwota wynosi 6.490,00 zł.
Różnice w wartości zamienianych nieruchomości Państwo M█████ dopłacą na rzecz Gminy Końskie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest słuszne i zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 309
13 listopada 2017 13:20 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
13 listopada 2017 13:20 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 listopada 2017 09:05 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl