Uchwały z kadencji 2014-2018

Uchwała Nr XLII/414/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”

UCHWAŁA Nr XLII/414/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie” zmienionej uchwałą Nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie - Aktualizacja”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.
Zmiana uchwały związana jest z koniecznością aktualizacji załącznika do uchwały tj. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”. Uszczegółowiona i rozszerzona w nim została lista zadań średnio i krótkoterminowych planowanych do realizowanych do 2020 r., wskaźniki monitorowania emisji, cele w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zużycia energii finalnej.
Wszelkie zmiany w załączniku wynikają z wniosków i uwag instytucji ubiegających się o uwzględnienie ich inwestycji na liście zadań średnio i krótkoterminowych planowanych do realizacji do 2020 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale działania przedstawione w nim mogą przyczynić się do zmniejszenia poziomu emisji CO2 na terenie Miasta i Gminy Końskie, co potwierdził w swoim stanowisku zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach jaki i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1542
09 listopada 2017 09:13 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [u_xlii_414_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2017 09:08 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)