Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLII/416/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

UCHWAŁA Nr XLII/416/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4 -7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920, 1954, z 2017 r. poz. 60, 730) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 4341, z 2015 r. poz. 1875, z 2016 r. poz. 212, poz. 2244 i poz. 3323) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Końskich, uchwałą Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. dokonała określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, ustaliła stawkę opłaty, warunki i zasady korzystania z nich.
Z uwagi na wprowadzenie nowych przystanków komunikacyjnych tj.: Końskie/ ul. Browarna (cmentarz) /05, Końskie/ul. Browarna (cmentarz) /06, Końskie/ul. Gimnazjalna (Maraton) /01, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2017 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 394
13 listopada 2017 13:37 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xlii_416_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2017 13:35 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl