Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/426/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLIV/426/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2018 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na rok 2018 w wysokości 207,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do jednej godziny kosztów świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z treścią art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych określa uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 219 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

 

KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

Paragraf

Nazwa

Przewidywane wydatki w roku 2018

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

10 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 124 220,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

76 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

197 000,00

4120

Składki na Fundusz  Pracy

22 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

40 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 000,00

4260

Zakup energii

360 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

30 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

280,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 500,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00

Razem koszty:

2 100 000,00

Planowane przychody:

1 160 000,00

Koszty do pokrycia z dotacji

940 000,00

Liczba godzin świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych

4 541 godz.

Koszt jednostkowy wynosi: 940 000,00 zł : 4 541 godz. = 207,00 zł/ godz.

 

Uchwała w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych jest aktem odrębnym
od uchwały budżetowej, a jej podjęcie warunkuje dopuszczalność udzielania dotacji przedmiotowych i określenie w uchwale budżetowej zakresu i kwot tych dotacji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 89
10 stycznia 2018 13:13 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 13:12 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 grudnia 2017 11:10 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl