Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/427/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Pływalni Miejskiej w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

UCHWAŁA Nr XLIV/427/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Pływalni Miejskiej w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 84 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) - Rady Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 98 % od opłat rocznych, za oddanie Pływalni Miejskiej w Końskich w trwały zarząd, nieruchomości składającej się z trzech działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 6198/18 o pow. 0,1173 ha, 6198/21 o pow. 0,1232 ha, 6195/3 o pow. 0,0252 ha, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na cele statutowe Pływalni Miejskiej w Końskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Pływalnia Miejska w Końskich wystąpiła z wnioskiem o oddanie w trwały zarząd oraz udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Warszawskiej 38, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 6195/3 o pow. 0,0252 ha, 6198/18 o pow. 0,1173 ha, 6198/21 o pow. 0,1232 ha, na której znajduje się budynek pływalni.
Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Pływalnia Miejska jest jednostką organizacyjną Gminy Końskie działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem jej działalności jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt. 2 opłata roczna z tytułu oddanie w/w nieruchomości w trwały zarząd została ustalona w wysokości 0,3% ceny nieruchomości tj.: na kwotę 25.895,28 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 28/100). Mając na uwadze, że oddanie w trwały zarząd nieruchomości nastąpi na cele związane z kulturą fizyczną i sportem, istnieje możliwość udzielenia bonifikaty na podstawie art.84 ust.3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dochodem gminy będzie opłata roczna z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty tj. kwota 517,91 zł.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest słuszne i zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 73
10 stycznia 2018 13:16 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 13:16 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 grudnia 2017 11:10 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl