Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/429/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 22/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/304/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 55/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 7 marca 2017 r.,  Nr 83/2017 z dnia 16 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/312/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 101/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 116/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmienionym zarządzeniem Nr 137/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 132/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 149/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/332/2017 z dnia 16 maja 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 163/2017 z dnia 16 maja 2017 r. , Nr 182/2017 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/336/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 192/2017 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXV/343/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 216/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr 220/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/351/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 229/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 234/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr 251/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 255/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVII/376/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 266/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. i Nr 273/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/379/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 284/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i Nr 287/2017 z dnia 1 września 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIX/385/2017 z dnia 13 września 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 293/2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 303/2017 z dnia 25 września 2017 r., Nr 309/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 318/2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr 323/2017 z dnia 12 października 2017 r., Nr 328/2017 z dnia 17 października 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLII/399/2017 z dnia 30 października 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 336/2017 z dnia 31 października 2017 r., Nr 353/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. Nr 358/2017 z dnia 16 listopada 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIII/419/2017 z dnia 21 listopada 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 362/2017 z dnia 24 listopada 2017 r., Nr 375/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 381/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. oraz Nr 387/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Wydatki majątkowe roczne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Dotacje przedmiotowe w 2017 roku” otrzymuje brzemiennie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

 

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

 

a)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów – w dziale 600, rozdziale 60016, § 0950,

b)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0550,

c)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w dziale 700, rozdziale 70005, § 0750,

d)     zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770,

e)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych –
w dziale 754, rozdziale 75412, § 0870,

f)       zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – w dziale 756, rozdziale 75601, § 0350,

g)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0310,

h)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0360,

i)        zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0410,

j)        zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490,

k)      zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,

l)        zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 855, rozdziale 85502, § 0940,

m)    zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (usuwanie azbestu) – w dziale 900, rozdziale 90002, § 2020,

n)      zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji” – w dziale 900, rozdziale 90005, § 6280 (refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. i 2017 r.).

 

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

a)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)”  - w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050,

b)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 600, rozdziale 60016,
§ 6050,

c)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul Wojska Polskiego
w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050,

d)     zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego wraz z Gloriettą”– w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,

e)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,

f)       zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego- w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300,

g)      zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań dotyczących utrzymania ochotniczych straży pożarnych – w dziale 754, rozdziale 75412, § 4300,

h)      przeniesień w planie wydatków dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych – w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80149, 80150, § 2540,

i)        zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania – w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, § 4010, 4300, 4110 (przeniesienie z działu 854)

j)        zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

k)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej
w Kopaninach” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

l)        zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

m)    zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola
w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

n)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół” – w dziale 801, rozdziale 80113, § 6060,

  • o)      zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 852, rozdziale 85219, § 4010 (przeniesienie z działu 855),

p)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” – w dziale 852, rozdziale 85219,
§ 6050,

q)      zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych i realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w dziale 854, rozdziałach 85401, 85404, 85446
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 3020, 4440, 4210, 4240, 4280, 4360, 4700 (przeniesienie do działu 801),

r)       zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 855, rozdziale 85504, § 4010 (przeniesienie do działu 852),

s)       zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach wraz z wykonaniem odwodnienia terenu” – w dziale 900, rozdziale 90001,
§ 6050,

t)       zwiększenia planu wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej (usuwanie azbestu – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,

u)      zwiększenia planu wydatków na zakup energii – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260,

v)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90015,
§ 6050,

w)    zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

x)      zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480,

y)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050,

z)      zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej MiG Końskie – w dziale 921, rozdziale 92116, § 2480,

aa)   zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,

bb)  zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,

cc)   zwiększenia planu wydatków na dotacje przedmiotową dla Pływalni Miejskiej w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601, § 2650,

dd) zwiększenia planu wydatków na utrzymanie obiektów sportowych – w dziale 926, rozdziale 92601, § 4260, 4300,

ee)   zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050,

ff)    zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wydatków
i zakupów inwestycyjnych Pływalni Miejskiej w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601,
§ 6210.

 

Ad. 2

 

            W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku” dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 2 – „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński
do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

 - wydatki 2017                                       - zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł,

 

b)      w poz. 3 – „Przebudowa ul. Majora Hubala w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,

- kredyty, pożyczki i obligacje                - zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych,

 

c)      w poz. 7 – „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul Wojska Polskiego w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 117 500,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 117 500,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 117 500,00 zł,

 

d)     w poz. 8 – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy
ul. Południowej w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 21 400,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 21 400,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 21 400,00 zł,

 

e)      w poz. 12 – „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 52 200,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 52 200,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 52 200,00 zł,

 

f)       w poz. 13 – „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 54 500,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 54 500,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 54 500,00 zł,

 

g)      w poz. 14 – „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja
i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł,

 

h)      w poz. 15 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 126 200,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 126 200,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 126 200,00 zł,

 

i)        w poz. 19 – „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł,

 

j)        w poz. 20 – „Przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach wraz z wykonaniem odwodnienia terenu” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 7 750,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 7 750,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 7 750,00 zł,

 

k)      w poz. 21 – „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 211 288,00 złotych,

- dotacje i środki otrzymane

  od innych jst i innych jednostek sf        - zwiększenie o kwotę 211 288,00 złotych,

 

l)        w poz. 22 – „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 72 000,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 72 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 72 000,00 zł,

 

m)    w poz. 24 – „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 264 000,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 264 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 236 000,00 zł,

- kredyty, pożyczki i obligacje                - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł

 

n)      w poz. 26 – „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 52 300,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 52 300,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 52 300,00 zł,

 

  • o)      w poz. 27 – „Przebudowa budynków pałacowych” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 119 300,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 119 300,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 119 300,00 zł,

 

p)      w poz. 28 – „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł,

 

q)      w poz. 31 – „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 12 670,00 zł,

- wydatki 2017                                        - zmniejszenie o kwotę 12 670,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 12 670,00 zł.

 

Ad. 3

W załączniku Nr 4 – Wydatki majątkowe roczne w 2017 r. dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 18 – „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 123 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 123 000,00 zł,

 

b)      wykreślono poz. 39,

 

c)      poz. od nr 40 do nr 84 otrzymuje numerację odpowiednio od nr 39 do nr 83

 

d)     w poz. 49 (poprzednio poz. 50) – „Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów
do szkół” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 24 520,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 24 520,00 zł,

 

e)      w poz. 83 (poprzednio poz. 84) – „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Pływalni Miejskiej w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

                        - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł,

                        - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł.

 

Ad. 4

            W załączniku Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.” ujęto dotację i wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 (§ 2020 –dochody, § 4300 – wydatki).

 

Ad. 5

            W załączniku Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” dokonano następujących zmian:

W pkt III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. :

- wykreślono wiersz dział 600, rozdział 60013, § 6050 – 170 000,00 zł.

 

Ad. 6

            W załączniku Nr 9 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2017 r.” uaktualniono wartości dotyczące planu przychodów i kosztów Pływalni Miejskiej
w Końskich.

 

Ad. 7

            W załączniku Nr 10 – „Dotacje przedmiotowe w 2017 roku” zwiększono dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej w Końskich o kwotę 50 000,00 złotych.

 

Ad. 8

            W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” zwiększono kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie
o 25 000,00 złotych dla każdej instytucji kultury oraz uaktualniono kwoty dotacji dla  niepublicznych placówek systemu oświaty Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich oraz Przedszkola „Miś”
w Końskich.

 

Ad. 9

            W załączniku Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” dokonano następujących zmian:

            1) w pkt I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

            - w poz. 5 – dział 926, rozdział 92601, § 6210 – Pływalnia Miejska w Końskich – zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł.

Powiązane:

Uchwała Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/385/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLII/399/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 188
10 stycznia 2018 13:32 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xliv_429_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 13:30 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 13:28 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl