Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/430/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

UCHWAŁA Nr XLIV/430/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny lata 2018 – 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 164
10 stycznia 2018 13:36 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 13:35 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xliv_430_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 stycznia 2018 13:34 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl