Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/432/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zmian w ustanowionym wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

UCHWAŁA Nr XLIV/432/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w ustanowionym wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232),art. 17 ust. 1 pkt. 3 5, 14, ust. 2 pkt 1 i 4, art. 48, art. 48b ust. 2, 3 i 5 pkt 1, art. 110 ust. 10ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/382/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 349) wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt II otrzymuje brzmienie:
„II. Cel Programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.”

2) Punkt III otrzymuje brzmienie:
„III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W roku 2016 objęto 905 rodzin (1151osób) wsparciem w zakresie programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na realizację Programu wydatkowano kwotę 994.742 zł w tym 338.977 to kwota wkładu własnego Gminy, pozostała kwota 655.765 to kwota dotacji.
Do 31 października 2017 objęto 739 rodzin (922 liczba osób) wsparciem w zakresie Programu dożywiania. Na ten cel wydatkowano kwotę 724.645.50 zł w tym 199.263 stanowią środki własne pozostała kwota 525.382,50 to kwota dotacji.
Ponadto w 2016 roku z posiłków wydawanych przez stołówkę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystały 83 osoby. Średnio miesięcznie w 2016 roku korzystało z posiłków 40 osób. Do 31 października 2017 roku z w/w formy skorzystało 70 osób, średnio miesięcznie wydawano 40 posiłków.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
Wobec tego objęcie osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych oraz dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.
W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadna realizacja niniejszego programu osłonowego”.
3) punktIV otrzymuje brzmienie:
„IV. Podmioty realizujące program
Program będzie realizowany przez samorządową jednostkę pomocy społecznej – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich we współpracy z jednostkami realizującymi działania oświatowe, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Końskie.”
4) punktV otrzymuje brzmienie:
„ V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
1. W ramach programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej;
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub osobom niepełnosprawnym.
2. Udziela się wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
1) pomoc w formie posiłku przysługuje osobom, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, dla których dożywianie realizowane jest w ramach zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych;
2) pomoc w formie posiłku przysługuje osobom, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, dla których dożywianie realizowane jest w ramach posiłku wydawanego w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor placówki oświatowej informuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
4. Informacja, o której mowa w pkt V.2 powinna zawierać: nazwę i adres placówki oświatowej, imię i nazwisko dziecka lub ucznia, adres zamieszkania, pesel, liczbę i cenę spożytych posiłków. Przedmiotowa informacja dotyczy udzielania pomocy w danym miesiącu kalendarzowym.
5. Przyznanie takiej pomocy, o której mowa w pkt.V.2 nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich decyzji administracyjnej.
6. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt. V.2, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych ogółem w placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
7. Pomoc, o której mowa w ust. 2 jest pomocą doraźną.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zapewnienie gorącego posiłku osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić należy do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (art. 48b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), na które gmina może otrzymać dotację celową z budżetu państwa na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej.
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 umożliwia dofinansowanie posiłków z budżetu państwa także dla osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.Chcąc zapewnić możliwość dofinansowania posiłków wydawanych w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich niezbędne są zmiany w ustanowionym wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 170
10 stycznia 2018 14:06 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 13:40 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 13:39 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl