Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/431/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022”

UCHWAŁA Nr XLIV/431/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022” w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w spisie treści po podrozdziale 3.1.15. dodaje się podrozdział 3.1.16. w brzmieniu:
„3.1.16. Polityka prorodzinna
3.1.16.1. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
3.1.16.2. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin”;
2) po podrozdziale 3.1.15. dodaje się podrozdział 3.1.16. w brzmieniu:
„3.1.16. Polityka prorodzinna
3.1.16.1. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko (tj. na jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do 18 r. ż.), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł.
3.1.16.2. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin.
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Wsparcie jest realizowane przez zapewnienie:
• dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży;
• kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej;
• odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych;
• jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
• odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
• dostępu do usług koordynacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
• możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
• dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny i oraz kobiety w ciąży;
• innych świadczeń w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:
• przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
• wsparcia psychologicznego;
• pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
• dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej (art. 8 ust 1 ustawy „Za życiem”);
Koordynacją w/w poradnictwa zajmuje się asystent rodziny. Polega ona na opracowywaniu wspólnie z osobami, katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy „Za życiem” z wyłączeniem świadczeniodawców w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa
w art. 4 ust. 3 cyt. ustawy, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód.
Źródłowy dokument Strategii nie wymaga w obecnej chwili aktualizacji w zakresie realizacji pozostałych zadań z niego wynikających.
Dodany podrozdział będzie monitorowany w w/w dokumencie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022", zwana dalej „Strategią” został przyjęty uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 roku.
Strategia zawiera trzy obszary priorytetowe i cele główne:
- Polityka senioralna
Cel główny: Tworzenie warunków służących zaspokajaniu różnorodnych potrzeb seniorów
- Polityka prorodzinna
Cel główny: Prawidłowe wypełnianie przez rodziny przynależnych im funkcji.
 - Włączenie społeczne
Cel główny: Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Końskie zagrożonych marginalizacją oraz będących klientami pomocy społecznej.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) oraz ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860) do Strategii należało dodać podrozdział: 3.1.16. Polityka prorodzinna.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 104
10 stycznia 2018 14:13 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 14:13 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 grudnia 2017 11:13 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl