Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA Nr XLIV/433/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232),art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. l i m oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała ustala szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,na zasadach określonych w tej ustawie.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

§ 3. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 19,52 zł.
3. Cena jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 50,00 zł.
4. Ustala się następujące zasady odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usług

osób samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

1

2

3

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % - 120 %

10 %

18 %

powyżej 120 % - 140 %

18 %

22 %

powyżej 140 % - 160 %

22 %

26 %

powyżej 160 % - 180 %

26 %

30 %

powyżej 180 % - 200 %

30 %

35 %

powyżej 200% - 220 %

35 %

40 %

powyżej 220 % - 240 %

45 %

50 %

powyżej 240 % - 260 %

55 %

60 %

powyżej 260 % - 280 %

65 %

70 %

powyżej 280 % - 300 %

75 %

80 %

powyżej 300 % - 320 %

85 %

90 %

powyżej   320%

100 %

100 %5. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 2, wskaźnika odpłatności, o którym mowa w ust. 4 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu danego miesiąca.
6. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 3, wskaźnika odpłatności, o którym mowa w ust. 4 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu danego miesiąca.

§ 4. 1. Ustala się szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w następujący sposób:
1) osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być częściowo zwolnione z ponoszenia odpłatności na czas określonyw przypadku, gdy:
a) osiągną wiek 90 lat - 20% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
b) odpłatnośćza usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz udokumentowane wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i leczeniem spowodowałyby obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie poniżej ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej – 30% zniżkiw odpłatności za 1 godzinę usług,
c) ponoszona jest opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę – 30% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług,
d) występuje konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym przynajmniej jedną przewlekle chorą– 30% zniżkiw odpłatności za 1 godzinę usług,
e) występuje konieczność korzystania z dwóch rodzajów usług, tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 30% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych,
f) wystąpienia zdarzenia losowego - 50% zniżki w odpłatności za 1 godzinę usług.

§ 5. 1.Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywana jest na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienia w stołówce Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3321).

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienia w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były dotychczas określone w uchwale Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3321).
Uchwała nie zawierała zapisu dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak stanowi art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, nie określała także szczegółowych cen za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustalono na podstawie kalkulacji kosztów pracy opiekunek zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich (iloraz wydatków poniesionych na realizację usług opiekuńczych przez okres 12 miesięcy i liczby godzin wypracowanych w tymże okresie przez zatrudnione opiekunki). Natomiast cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z lokalnego rynku cen usług świadczonych przez poszczególnych specjalistów.
Od 2018r. planowana zmiana zasad dotycząca wyżywienia w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ze względu na likwidację przestarzałej kuchni, w związku z czym zasadne jest unormowanie kwestii związanych z wydawaniem posiłków w tut. Ośrodku odrębną uchwałą.
Mając na względzie zasadność przyznawania tych formy pomocy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 116
10 stycznia 2018 13:45 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 13:45 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 grudnia 2017 11:13 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl