Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/434/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

UCHWAŁA Nr XLIV/434/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa opłaty za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827)jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich dysponuje pomieszczeniami, które mogą stanowić wkład własny do projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też istnieje konieczność ustalenia wartości tego wkładu.
Opłaty wskazane w załączniku do uchwały obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń, a w szczególności energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a także utrzymania porządku i czystości.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 131
10 stycznia 2018 14:19 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xliv_434_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 14:18 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 14:18 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl