Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/435/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/435/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2018 r.

 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Rady Miejskiej w Końskich i Komisji Rady w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Przewodniczącym poszczególnych Komisji oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plan pracy.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 149
10 stycznia 2018 14:22 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xliv_435_2017_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2018 14:21 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 14:21 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl