Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/436/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Racjonalizacja funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów poprzez doposażenieinstalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji aglomeratu paliwowego w postaci peletu”

UCHWAŁA Nr XLIV/436/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Racjonalizacja funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów poprzez doposażenieinstalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji aglomeratu paliwowego w postaci peletu”

 

 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W związku z planowaną realizacją Projektu pn. „Racjonalizacja funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów poprzez doposażenie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji aglomeratu paliwowego w postaci peletu”, upoważnia się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnejw Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościądo podpisania i złożenia wnioskuo dofinansowanie Projektu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W celu uzyskania środków finansowych na realizację Projektu pn. „Racjonalizacja funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów poprzez doposażenieinstalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji aglomeratu paliwowego w postaci peletu”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. złoży wnioseko dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla działania 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi w ramach II osi priorytetowej.
Zgodnie z wytycznymi warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest uzyskanie zgody właściwej Rady na jego złożenie, dlatego teżpodjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 93
10 stycznia 2018 14:24 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 14:23 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 grudnia 2017 11:14 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl