Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLIV/437/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu

UCHWAŁA Nr XLIV/436/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu

 

 Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2127), w załączniku do uchwały § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Kadencja Rady kończy się wraz z upływem kadencji Rady Miejskiej w Końskich, w trakcie której Rada została powołana. Po upływie kadencji członkowie Rady pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady.
2. Radę powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.
Uchwałą Nr X/88/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Końskich powołała Radę Seniorów Miasta i Gminy Końskie, zwaną dalej „Radą” i nadała jej Statut.
Powołanie Rady zapewniło mieszkańcom Gminy, będącym osobami starszymi możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej. Seniorzy uzyskali bezpośredni wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację ich potrzeb i oczekiwań oraz rozwiązywanie istotnych z ich punktu widzenia problemów.
Dłuższa kadencja umożliwi seniorom zdobycie doświadczenia w osiąganiu celów statutowych Rady oraz pełną realizację postawionych przed nimi zadań.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 92
10 stycznia 2018 14:26 Jacek Muszyński - Opublikowanie dokumentu.
10 stycznia 2018 14:26 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 grudnia 2017 11:14 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl