Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLV/444/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

UCHWAŁA Nr XLV/444/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminydla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną prowadzoną przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Końskie lub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Gminy Końskie;
2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Końskielub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Gminy Końskie;
3) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Końskie lub wpisanądo ewidencji szkół niepublicznych prowadzoną przez Burmistrza Gminy Końskie;
4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego;
5) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
6) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
7) roku bazowym - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy;
8) roku budżetowym - należy przez ro rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane dotacje;
9) organie dotującym - należy przez to rozumieć: Gminę Końskie;
10) uczniu - należy przez to rozumieć również: dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony w Urzędzie Gminy w Końskich w terminie do dnia 30 września roku bazowego.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy w Końskichstosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.

§ 5. 1. Wysokość dotacji ustala się oddzielnie odpowiednio dla każdej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na rok budżetowy.
2. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego lub osoba upoważniona przez ten organ zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy w Końskichw terminie do dnia 10każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, zgodnie ze stanem na pierwszy roboczy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
3. Liczba uczniów wskazana w informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego na dany miesiąc.

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przedkłada Burmistrzowi informację o wydatkach poniesionych z otrzymanej dotacji w terminach:
1) do15 kwietnia roku budżetowego, za okres od 1 stycznia do 31 marca danego roku,
2) do 15 lipca roku budżetowego, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca danego roku,
3) do 15 października roku budżetowego, za okres od 1 lipca do 30 września danego roku,
4) do 15 stycznia roku następnego po roku objętym dotacją, za okres od 1 października do 31 grudnia roku budżetowego .
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza do dnia 15 stycznia roku następnego po roku objętym dotacją rozliczenie roczne otrzymanej dotacji.
2.Wzór rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 1stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest udostępnić na żądanie organu dotującego dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów uczęszczających odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz udzielania w tym zakresie niezbędnych informacji.
3. Podstawę przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne imienne upoważnienie wydane przez Burmistrza Gminy Końskie. W upoważnieniu wskazany jest w szczególności: kontrolowany podmiot, a także zakres i termin kontroli.
4. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący o planowanym terminie kontroli, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem kontroli.
5. Kontroli, o której mowa w ust. 1 podlega:
1) prawidłowość pobrania dotacji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;
2) prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w zakresie o którym mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
3) zgodność złożonych kwartalnych informacji o których mowa § 6 ust. 1orazrocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 7 ust. 1 uchwały, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie,
3) pobrana w nadmiernej wysokości
- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany.
2. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 5dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 3dni roboczych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni o tym zapis w protokole.
6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z poz. 391).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). Nastąpiła zmiana podstawy prawnej oraz zasad dotyczących udzielenia, wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy, dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

Data wytworzenia dokumentu: 29.01.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2018 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 362
15 lutego 2018 11:18 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xlv_444_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 11:15 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl