Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2018 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/454/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2018 roku

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2018 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) zwanej dalej "ustawą" zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (art. 11a ust. 1 ustawy).
Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2018 roku, zwanego dalej "Programem" jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie właściwej opieki zwierzętom z terenu Gminy Końskie poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) kastrację lub sterylizację zwierząt, których właściciele lub inne osoby, pod których opieką zwierzęta pozostają zamieszkują na terenie gminy Końskie,
6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
7) usypianie ślepych miotów,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
10) znakowanie zwierząt.
W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok na realizację Programu zabezpieczono środki w łącznej kwocie 184.000,00 zł.
Stosownie do art. 11a ust. 7 ustawy Program został przekazany do zaopiniowania:
1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Końskich,
2) organizacji społecznej, której celem działania jest ochrona zwierząt,
3) zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Końskie i uzyskał pozytywne opinie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 30.03.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 214
03 kwietnia 2018 10:40 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xlviii_454_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2018 10:39 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl