Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA Nr XLVIII/455/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

 Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Końskie na 4 okręgi wyborcze.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w Końskich i kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012 r w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3228).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Końskie.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 418 §  2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do zasad określonych w kodeksie oraz ustawach odrębnych. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone (art. 373 Kodeksu wyborczego).
Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze (art. 417 § 1, 2 i 4).
Stosownie do art. 419 §  2 Kodeksu wyborczego podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad:
1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;
2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze - art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).
Układ przestrzenny Gminy w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych utworzonych na terenie Gminy, przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność następującego podziału na okręgi wyborcze:

Liczba mieszkańców Gminy Końskie według stanu na dzień 31.12.2017 r. - 35 341
Jednolita norma przedstawicielstwa: 35 341: 21= 1682,90

Nr okręgu wyborczego

Liczba mieszkańców
wg stanu na 31.12.2017 r.

Liczba mandatów

Liczba mandatów
po zaokrągleniu

1

 9 208

5,4

5

2

10 084

5,9

6

3

 8 356

4,9

5

4

 7 693

4,5

5

Razem

35 341

 

21

Data wytworzenia dokumentu: 30.03.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 248
03 kwietnia 2018 10:50 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xlviii_455_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2018 10:48 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl