Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XLIX/456/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego


UCHWAŁA Nr XLIX/456/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska w Końskich uchwala,
co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+000 – 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta – Drutarnia) i km 3+006 – 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb – Stara Kuźnica)” w kwocie 111 080.00 zł (słownie złotych: sto jedenaście tys. osiemdziesiąt 00/100).

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.

 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Koneckim a Gminą Końskie. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk          

 

  

UZASADNIENIE

 

Powiat Konecki planuje realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+000 – 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta – Drutarnia) i km 3+006 – 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb – Stara Kuźnica)”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 110 800,00zł.

Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) stanowi, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa udzielana jest formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 268
19 kwietnia 2018 10:46 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl