Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XLIX/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie


UCHWAŁA Nr XLIX/459/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 10 pkt 7 i art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Końskie w 2018 roku:

  1. Kąpielisko Sielpia na zbiorniku wodnym w Sielpi Wielkiej o długości linii brzegowej 50 m.

 

§ 2. Ustala się, że w 2018 roku sezon kąpielowy będzie trwał w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk          

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.

Organizator kąpieliska jest zobowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko (art. 37 ust. 3 ustawy). Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk, wójt, burmistrz lub prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu, nie krótszy niż 21 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości (art. 37 ust. 10 ustawy).  

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich wnioskiem z dnia 8 grudnia 2017 r. wystąpił o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Końskie kąpieliska
w Sielpi. Zgodnie z wnioskiem, sezon kąpielowy będzie trwał od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. Projekt uchwały był podany do publicznej wiadomości przez okres od 17.01.2018 r. do 09.02.2018 r. – uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Stosownie do art. 37 ust. 12 ustawy projekt uchwały przekazano do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Końskich – projekt został zaopiniowany pozytywnie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 183
19 kwietnia 2018 10:52 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl