Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr L/461/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/387/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

UCHWAŁA Nr L/461/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/387/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/387/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Bedlno – Kopaniny – Radomek w km 5+899 – 6+134 na długości 235 mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 – 6+289 na długości 155 mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+960 – 7+950 na długości 990 mb (odc. III w m. Trzemoszna)” w kwocie 163 622,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tys. sześćset dwadzieścia dwa 00/100).”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13 września 2017 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XXXIX/387/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego w kwocie 290 000,00 zł.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na określone w uchwale zadanie wysokość dotacji ulega zmniejszeniu o kwotę 126 378,00 zł.
Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) stanowi, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa udzielana jest formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 1 i 2 ww. ustawy).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 85
16 maja 2018 14:44 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl