Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr L/462/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr L/462/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018 – 2027, zmienionej uchwałą Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIX/446/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XLIV/438/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027, zmienioną uchwałą Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r.

Niniejsza uchwała dotyczy zmian w załączniku Nr 1, które są wynikiem zmian dokonanych w budżecie roku 2018 oraz zmian dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie.

Dokonane zmiany wartości ujętych w załączniku Nr 1 zostały opisane w objaśnieniach, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie dokonano następujących zmian:

 

  1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

 

1)      wydatki bieżące

a)      „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli”

- łączne nakłady finansowe               - zmniejszenie o kwotę 656,00 zł,

- limit wydatków 2018                      - zmniejszenie o kwotę 656,00 zł,

- limit zobowiązań                             - zmniejszenie o kwotę 656,00 zł,

 

2)      wydatki majątkowe

a)      „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie”

- łączne nakłady finansowe               - zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł,

- limit wydatków 2018                      - zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł,

- limit zobowiązań                             - zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł,

 

b)      „Rozwój  społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie”

- łączne nakłady finansowe               - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,

- limit wydatków 2018                      - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,

- limit zobowiązań                             - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł.

 

 

 

  1. Przedsięwzięcia pozostałe

 

1)      wydatki majątkowe:

 

a)      „Przebudowa budynków pałacowych”

- limit wydatków 2018                - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

- limit wydatków 2019                - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

 

b)      „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy -Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 126 378,00 zł,

- limit wydatków 2018                - zmniejszenie o kwotę 126 378,00 zł.

Powiązane:

Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XLVI/446/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LI/479/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LII/498/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LV/519/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVI/524/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVII/527/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVIII/531/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 221
16 maja 2018 14:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_l_462_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 14:53 Jacek Muszyński - Usunięcie załącznika [u_l_460_2018_i_zalaczniki.zip] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 14:49 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_l_460_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl