Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr L/463/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr L/463/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLV/441/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr 45/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/447/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 63/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 106/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 118/2018 z dnia 30 marca 2018 r. i Nr  129/2018  z dnia 10 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIX/458/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 145/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. i Nr 153/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

 

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

 

a)      zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0940,

b)      zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa - refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – w dziale 758, rozdziale 75814, § 2010,

c)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług – w dziale 852, rozdziale 85219, § 0830,

d)     zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6257.

 

 

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

a)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego”  - w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,

b)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój  społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie"  - w dziale 720, rozdziale 72095, § 6059,

c)      zwiększenie planu wydatków na zakup energii – w dziale 801, rozdziale 80101, § 4260,

d)     zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6059,

e)      zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80104, § 4010,

f)      zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” – 801, 80104, § 4217,

g)     zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli” – w dziel 801, rozdziale 80104, § 6059 (z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w § 6057) ,

h)      przeniesienia w planie wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” – w dziale 921, rozdziale 92109, §§ 6050 (zmniejszenie planu wydatków, 6057, 6059 (zwiększenie planu wydatków),

i)        zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050.

 

Ad. 2

            W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 3 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy -Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 126 378,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 126 378,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 126 378,00 zł,

 

b)      w poz. 8 – „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich” – zmiana nazwy zadania,

 

c)      w poz. 11 – „Rozwój  społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie”  dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,   

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,

 

d)     w poz. 14 – „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 zł,

 

e)      w poz. 27 – „Przebudowa budynków pałacowych” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.

 

Ad. 3

W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 22 – „Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2018                                              - zmniejszenie o kwotę 4 344,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,

      - środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  - zwiększenie o kwotę      656,00 zł,

 

b)      w poz. 57 –  „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch”  dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 205 199,00 zł,

      - środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  - zwiększenie o kwotę 205 199,00 zł,

 

 

Ad. 4

W załączniku Nr 8 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

- w części III - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. zmniejszono o 126 378,00 złotych wiersz – dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300.

 

Ad. 5

                        W załączniku 12 – „Dotacje celowe w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

- w poz. 2 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy -Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego  - dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie dotacji o kwotę 126 378,00 zł.

Powiązane:

Uchwała Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LI/480/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LII/499/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LV/520/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVI/525/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVIII/532/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 246
16 maja 2018 14:53 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_l_463_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 14:52 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl