Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr L/465/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie

UCHWAŁA Nr L/465/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie

 

 Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 2203) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430, z 2015 r. poz. 1973 oraz z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Końskie na rok 2018 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1, wyodrębnione są w planach finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

§ 3. Środki finansowe na doskonalenia zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2018 rok przeznacza się na:
1) dofinansowanie opłat za studia magisterskie, licencjackie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu oraz inne krótkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2) dofinansowanie organizacji szkoleń rad pedagogicznych,
3) dofinansowanie organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
4) dofinansowanie zakupu materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla rad pedagogicznych,
5) dofinansowanie organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego,
6) dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 4. Środki, o których mowa w § 3, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów, ustalonych w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych:
1) zdobywanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów,
2) zdobywanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) zdobywanie kwalifikacji do zarządzania placówką oświatową,
4) pogłębienie wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli, w tym w zakresie realizacji nowej podstawy programowej w 8-klasowych szkołach podstawowych,
5) aktualizowanie i poszerzanie wiedzy nauczycieli i dyrektorów placówek w zakresie prawa oświatowego,
6) pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych w obszarze wspierania rozwoju uczniów (udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej), oraz rozwiązywania problemów wychowawczych,
7) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli.

§ 5. 1. W porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli na rok 2018, pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 100% kwoty tej opłaty za semestr nauki, ale nie więcej niż 1 200 zł dla jednego nauczyciela.
2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
3. Dofinansowanie opłaty za kształcenie, pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli będzie przyznawane dwa razy w roku budżetowym.
4. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.
5. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora, decyzję podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
6. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2018.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Organ prowadzący na podstawie § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) zobowiązany jest również do przygotowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie. Ustalenia zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Końskich mają zaspokoić potrzeby kadrowe szkół oraz potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uchwała uzyskała pozytywną opinię związków zawodowych.

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 184
16 maja 2018 15:10 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl