Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr L/466/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie

UCHWAŁA Nr L/466/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 oraz 2232, z 2018 r. poz. 130)oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z2017r. poz. 2198 oraz 2203) Rada Miejska w Końskich uchwala,co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/293/2013Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2288 i 3474, z 2014r. poz. 2836)załącznikotrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

Wprowadzenie zmianw treści załącznika do uchwałyNr XXVII/293/2013Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r.stanowiącym Program Stypendialny Gminy Końskie,spowodowane jest koniecznością dostosowania jej postanowień do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 216
16 maja 2018 15:16 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_l_466_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 15:16 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl