Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr L/467/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie

UCHWAŁA Nr L/467/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dopłatę do ceny za odprowadzenie 1 m3 ścieków w wysokości 2,36 zł netto dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe - na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia obowiązywania taryf zatwierdzonych uchwałą Nr XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30 marca 2017 r. uchwałą Nr XXXI/309/2017 Rada Miejska w Końskich zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XXXI/310/2017 ustaliła dopłatę do ceny za odprowadzenie 1 m3 ścieków w wysokości 2,36 zł netto dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe - na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia jej wejścia w życie, co w praktyce skutkuje przedłużeniem obowiązywania taryf zatwierdzonych uchwałą Nr XXXI/309/2017 Rada Miejska w Końskich z 30 marca 2017 r. do dnia 10.06.2018 r.
Mając na względzie ochronę interesów mieszkańców Gminy przedłużenie przedmiotowej dopłaty do dnia obowiązywania taryf zatwierdzonych uchwałą Nr XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. jest celowe i w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 262
16 maja 2018 15:21 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl