Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LI/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i KieleckąUCHWAŁA Nr LI/470/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 maja 2018 r.

 

w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, 1566), w związku z uchwałą Nr XXXI/320/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką, po stwierdzeniu, iż niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Końskie uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r., na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Rada Miejska w Końskich uchwala zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską,
Mjr Hubala, Polną i Kielecką, zwaną dalej „planem”.


Rozdział1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala się zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną
i Kielecką uchwalonego uchwałą Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 157 poz. 1785 i 1792).

2. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z uchwałą Nr XXXI/320/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką, w granicach określonych
na załączniku do tej uchwały.

§ 2.1. Podstawowym celem planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania, uwzględniając zachowanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miasta Końskie.

2. Integralną część planu stanowią:

1) uchwała;

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej „rysunkiem planu”.

 

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Końskich o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Końskich o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim– należy przez to rozumieć dach o maksymalnym nachyleniu 120;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, wyznaczone na rysunku planu, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynku, z zastrzeżeniem: nadziemna część budynku nie może wykraczać poza linię zabudowy, z wyjątkiem elementów takich jak: wykusze, loggie, zadaszenia, balkony, galerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, urządzenia dla niepełnosprawnych oraz elementy budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią, dla których dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy na maksymalną odległość 1,5 m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) przeznaczeniu terenu– należy przez to rozumieć funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na terenie;

4) przeznaczeniu równorzędnym– należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub będące zamiennym sposobem zagospodarowania terenu oraz obiektów budowlanych z nim związanych, dopuszczone ustaleniami szczegółowymi uchwały;

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem literowo-cyfrowym;

6) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne, w rozumieniu aktów wykonawczych do przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

7) ustawie– należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.;

8) usługach– należy przez to rozumieć zabudowę związaną z wszelką działalnością gospodarczą zaspokajającą podstawowe potrzeby mieszkańców, nie związaną z wytwarzaniem bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, prowadzoną w samodzielnych obiektach budowlanych, lokalach użytkowych w budynkach o innej funkcji niż usługowa lub urządzeniach służących działalności, których charakter i zakres nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) wysokości zabudowy– należy przez to rozumieć, w przypadku:

a) budynków wysokość mierzoną w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,

b) pozostałych obiektów budowlanych wysokość mierzoną od średniego poziomu terenu mierzonego po obrysie zewnętrznym do najwyższego punku tego obiektu.

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nieujętych
w § 3. ust. 1, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne i literowe przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) MN-U– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

5) KPJ – teren komunikacji pieszo-jezdnej;

6) wymiarowanie [m].

2. Następujące oznaczenia graficzne i literowe przedstawione na rysunku planu stanowią informację lub wynikają z przepisów odrębnych:

1) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – poza obszarem objętym planem;

2) CAŁY OBSZAR MPZP – Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych „Końskie”.Rozdział 2

USTALENIA OGÓLNE

§ 5. Ustalenia z zakresu przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale 1 „Przepisy ogólne” §4 ust. 1 pkt 4 – 5 oraz w rozdziale 3 „Ustalenia szczegółowe” §18 - §19 uchwały.

§ 6.1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) lokalizację nowych budynków wyłącznie przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz zgodnie z wymiarowaniem przedstawionym na rysunku planu;

2) możliwość sytuowania ściany nowych budynków bez otworów okiennych i drzwiowych:

a) w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną,

b) bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;

3) dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej o charakterze przesyłowym i dystrybucyjnym, możliwość ich lokalizacji na wszystkich terenach, w tym poza określonymi w planie liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie zachowania budynków i budowli:

a) z przeznaczeniem innym niż ustalone w planie, z możliwością ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy,

b) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, bez możliwości przekroczenia ich obrysu wysuniętego w planie przed linię zabudowy, z wyjątkiem inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku,

c) o geometrii dachu innej niż ustalona w planie, z możliwością ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy,

d) o parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu niezgodnych z ustalonymi w planie, z możliwością ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, w sposób wykraczający poza te wskaźniki o maksymalnie 5 %;

5) dla budynków zakaz stosowania elewacji typu „siding” z tworzyw sztucznych i blach.

2. Określone w ustaleniach szczegółowych ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą urządzeń i budowli infrastruktury technicznej.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, z wyjątkiem: inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji usług, których działalność może powodować ponadnormatywną uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania;

3) w celu ochrony powietrza, nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

4) w celu ochrony przed hałasem, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustalenia z zakresu zasad kształtowania krajobrazu są zgodne z rozdziałem 2 „Ustalenia ogólne” oraz rozdziałem 3 „Ustalenia szczegółowe” §18 - §19 uchwały.

§ 9. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej nie ustala się ze względu na brak obiektów i obszarów zabytkowych w granicach planu.

§ 10. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 11.1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych ujawnia się Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych „Końskie” na całym obszarze planu, dla którego obowiązują przepisy odrębne.

2. Na obszarze planu:

1) nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w przepisach odrębnych;

2) nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, o których mowa w przepisach odrębnych;

3) nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną;

4) nie występują tereny i obszary górnicze, o których mowa w przepisach odrębnych;

5) nie występują złoża udokumentowane, o których mowa w przepisach odrębnych;

6) nie zostały wyznaczone krajobrazy priorytetowe z uwagi na brak audytu krajobrazowego województwa świętokrzyskiego, w związku z czym brak jest podstaw do wprowadzenia ustaleń w tym zakresie.

§ 12.1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) minimalną powierzchnię działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 5m2, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

2) minimalną szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 2m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) zasadę podziału prostopadle lub równolegle do pasa drogowego, od którego znajduje się front działki z możliwością odstępstwa, w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą, nie więcej niż 100.

2. Na obszarze planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.

§ 13.1. W zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się możliwość wydzielania działek budowlanych mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych, pod warunkiem, że będą one przeznaczone na powiększenie sąsiedniej działki budowlanej lub regulację istniejących granic działek budowlanych.

2. Dla dróg, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych.

§ 14. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy zawarte są w rozdziale 3 „Ustalenia szczegółowe” §18 uchwały.

§ 15.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszcza się rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych;

2) zaopatrzenie w gaz:

a) z istniejącej i rozbudowywanej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

b) z indywidualnych zbiorników z gazem płynnym,

c) z butli z gazem propan-butan;

3) zaopatrzenie w ciepło:

a) z indywidualnych i zbiorowych, proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza,

b) ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW, z wyjątkiem źródeł energii obejmujących energię wiatru;

4) zaopatrzenie w wodę:

a) z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej,

b) do celów przeciwpożarowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych;

5) odprowadzanie ścieków bytowych:

a) do istniejącej i rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do ziemi;

6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) do istniejącej i rozbudowywanej sieci kanalizacji deszczowej,

b) niezanieczyszczonych do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dostęp do systemów łączności poprzez sieć telekomunikacyjną i systemy łączności bezprzewodowej.

2. W zakresie systemu komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z przyległych dróg publicznych i terenów komunikacji pieszo-jezdnej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

2) możliwość realizacji dojść i dojazdów o szerokości nie mniejszej niż 5 m;

3) nakaz zapewnienia minimalnej liczby miejsc do parkowania, na własnej działce budowlanej w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja lub w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania, w ilości:

a) 1 miejsce postojowe na jeden budynek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy,

c) 1 miejsce postojowe na 8 miejsc konsumpcyjnych w usługach gastronomii, lecz nie mniej niż 1 miejsce na jeden lokal usług gastronomii,

4) liczbę miejsc przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) na terenie dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenach pozostałych, dla których przewidziane są miejsca postojowe, w ilości analogicznej jak w lit. a;

5) realizację miejsc postojowych w formie:

a) wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu,

b) garaży wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej,

c) garaży wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub usługowego, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

§ 16. Sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie ustala się.

§ 17. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-U w wysokości 30%,

2) na pozostałych terenach w wysokości 0,1%.

Rozdział 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN-U, 3.MN-U, 5.MN-U ustala się przeznaczenie równorzędne pod:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2) zabudowę usługową.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) wiaty;

2) altany;

3) miejsca postojowe;

4) budynki gospodarcze;

5) garaże.

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

1) realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) wolno stojących,

b) w zabudowie bliźniaczej;

2) maksymalną wysokość zabudowy:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych 3 kondygnacje nadziemne, 12 m,

b) innej 5 m;

3) możliwość realizacji kondygnacji podziemnych;

4) intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) maksymalną 1,5,

b) minimalną 0,05;

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

6) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;

7) dachy:

a) płaskie;

b) jednospadowe o nachyleniu do 20°;

c) dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu połaci od 20° do 45°;

8) pokrycie dachów:

a) płaskich z dowolnego materiału,

b) jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych: 1-dachówką ceramiczną,
2-dachówką cementową, 3-materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki, 4-blachą łączoną na rąbek stojący lub leżący;

9) kolorystykę dachów w tonacji: grafitu, czerwieni lub brązu;

10) nakaz ujednolicenia kolorystyki i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej.

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się:

1) minimalną powierzchnię działki dla budynków:

a) wolno stojących 800 m2,

b) w zabudowie bliźniaczej 400 m2;

2) minimalną szerokość frontu działki dla budynków:

a) wolno stojących 20 m,

b) w zabudowie bliźniaczej 15 m.

5. W zakresie nowo wydzielanych działek budowlanych, ustala się:

1) minimalną powierzchnię działki dla budynków:

a) wolno stojących 800 m2,

b) w zabudowie bliźniaczej 400 m2;

2) minimalną szerokość frontu działki dla budynków:

a) wolno stojących 20 m,

b) w zabudowie bliźniaczej 15 m.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się zakaz lokalizowania:

1) usług związanych z: 1-gospodarowaniem odpadami, 2-obróbką kamieni, metali
lub drewna, z wykluczeniem produkcji wyrobów jubilerskich, 3-handlem opałem;

2) usług handlu o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2;

3) warsztatów i myjni samochodowych;

4) stacji paliw;

5) zakładów pogrzebowych.

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.KPJ, 4.KPJ ustala się przeznaczenie pod: komunikację pieszo-jezdną.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się dla terenu:

1) 2.KPJ szerokość w liniach rozgraniczających 5 m jak na rysunku planu;

2) 4.KPJszerokość w liniach rozgraniczających 5 m jak na rysunku planu.

Rozdział 4

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                        Zbigniew Kowalczyk

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXI/320/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką, który będzie nazywał się: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką. Ustalenia planu realizują wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z 2018r. poz. 1566):

1. Uwzględniając zwłaszcza:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:

 poprzez ustalenie przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w sposób harmonizujący ze stanem faktycznym przedmiotowego obszaru, który jest zainwestowany, oraz obszaru sąsiedniego, a także w zgodzie z ustaleniami obowiązującego na przedmiotowym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Końskie.

Zasadne jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo–usługowej jako naturalnej kontynuacji zabudowy sąsiedniej przede wszystkim w celu usankcjonowania aktualnego stanu zagospodarowania z możliwością uzupełnienia struktury funkcjonalno–przestrzennej tej części miasta w oparciu o spójne ustalenia dotyczące między innymi maksymalnej wysokość zabudowy, rodzaju, materiału pokrycia i kolorystyki dachów, wskazań dotyczących wykończenia elewacji oraz przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Powyższe eliminuje potencjalne nadużycia w tym zakresie, pozwalając na racjonalne kształtowanie przestrzeni z zachowaniem zasad ładu przestrzennego oraz wymagań ochrony środowiska, wpływając pozytywnie na jakość lokalnego krajobrazu.

W ramach zabudowy mieszkaniowo–usługowej ustalono równorzędne przeznaczenie
dla terenów oznaczonych symbolem MN-U pod:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

b) zabudowę usługową.

Realizacja ww. sposobu zagospodarowania możliwa jest w dowolnych proporcjach lub jako zamienny sposób zagospodarowania terenu oraz obiektów budowlanych z nimi związanych. Ponadto, część obszaru opracowania została przeznaczona pod komunikację pieszo-jezdną (KPJ), której głównym zadaniem będzie bezpośrednia obsługa działek zlokalizowanych wewnątrz kwartałów zabudowy oraz możliwość bezpośredniego połączenia dróg publicznych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie poza obszarem opracowania, wyznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Warto w tym miejscu dodać, że zabieg ten ma na celu utrwalenie stanu faktycznego bowiem aktualnie obsługa niektórych działek znajdujących się przy wyznaczonych ciągach pieszo-jezdnych odbywa się właśnie za ich pośrednictwem. Generalnie tereny KPJ będą wspomagać główny układ komunikacyjny w sąsiedztwie planu;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe:

obszar planu nie charakteryzuje się szczególnymi walorami architektonicznymi i krajobrazowymi, które wymagałyby wprowadzenia ochrony krajobrazowej. Jest to teren charakterystyczny dla zurbanizowanych terenów centrum miast, wśród których występują różne formy zagospodarowania. Dominującą formą zagospodarowania jest tutaj zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, niemniej jednak występują tu również nieruchomości, na których prowadzona jest działalność usługowa. Budynki są przeważnie wolno stojące, rzadko w zabudowie bliźniaczej. Miejscami natrafić można na wiekowe budynki, których elewacje wykonane są z drzewa lub cegły a dachy dwu i wielospadowe pokryte falistymi, azbestowymi płytami, blachą lub po prostu papą. Niestety, zewnętrzny stan techniczny większości z nich psuje wrażenia estetyczne i krajobrazowe przedmiotowego terenu.

Współczesną zabudowę cechują budynki o elewacjach tynkowych, w kolorach pastelowych z dachami dwu lub wielospadowymi pokrytymi dachówką lub materiałem do niej zbliżonym w kolorze czerni, czerwieni lub brązu. Niestety spotkać można również wykończenia elewacji plastikowymi panelami (siding’iem) w białym kolorze.

Wszystkie budynki są na ogół niewysokie, nie przekraczają 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe). Rozwinięty na tym terenie układ budynków wytworzył już pewnego rodzaju linię zabudowy, którą warto zachować.

Większość zainwestowanych nieruchomości, została ogrodzona płotami drewnianymi, betonowymi, metalowymi lub aluminiowanymi siatkami;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych:

poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska, a także ustaleń w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków bytowych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, czy stosowania proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, mające na względzie środowisko naturalne, w tym również zasoby wodne.

Na przedmiotowym obszarze brak jest gruntów leśnych czy rolnych chronionych. Cały teren należy do grupy użytków gruntowych zakwalifikowanych jako grunty zabudowane i zurbanizowane o następujących rodzajach:

a) B – tereny mieszkaniowe, o powierzchni około 11339 m2 co stanowi 72% całego obszaru opracowania,

b) Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, o powierzchni około 3585 m2 co stanowi 23% całego obszaru opracowania,

c) dr – drogi, o powierzchni około 905 m2 co stanowi 6% całego obszaru opracowania.

Ustalenie w planie procentowego wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnego dla terenów MN-U na poziomie 20% stanowi wprawdzie niewielki udział pbcz w powierzchni działki, jednak jako obszar niezabudowany jest elementem nieodzownym do funkcjonowania środowiska jako układu ekologicznego. W efekcie, pozostawienie wolnych od zabudowy przestrzeni wpłynie korzystnie na zasoby przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną tego obszaru.

Dodatkowymi rozwiązaniami łagodzącymi, określonymi w planie jako zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu są następujące nakazy i zakazy:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych oraz inwestycji celu publicznego,

b) zakaz lokalizacji usług, których działalność może powodować ponadnormatywną uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania.

 Plan miejscowy uwzględnia występowanie lokalnego zbiornika wód podziemnych „Końskie”, który obejmuje cały obszar mpzp, oraz dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

na terenie opracowania nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zabudowa na obszarze objętym planem nie posiada szczególnych walorów architektonicznych. Cechuje ją różnorodność funkcji, gabarytu, rodzaju i kolorystyki dachu oraz wykończenia elewacji, wobec czego jako podstawowe i pożądane zjawisko wymienia się uporządkowanie jej wyrazu architektonicznego.

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych:

plan miejscowy, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, wprowadza szereg ustaleń z zakresu ochrony środowiska, m.in. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych oraz inwestycji celu publicznego, a także wprowadza standardy akustyczne oraz ustala nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronnie akustycznej. Ponadto plan ustala stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza.

W zakresie wymagań potrzeb osób niepełnosprawnych nakazuje zapewnienie miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na terenie dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi oraz dodatkowo na terenach pozostałych, na których przewiduje się miejsca postojowe w ilości analogicznej jak w przypadku dróg publicznych.

Plan nie wprowadza żadnych ograniczeń uniemożliwiających realizację rozwiązań architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

6) walory ekonomiczne przestrzeni:

obszar opracowania posiada dostęp do wszelkiej infrastruktury technicznej, która zlokalizowana jest w głównie w ciągu ulicy Polnej bezpośrednio przy południowej granicy planu jak i częściowo na terenie opracowania.

Teren znajduje się w przestrzeni zurbanizowanej, w sąsiedztwie takich terenów jak:

a) zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna,

b) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

c) zabudowa usługowa.

Zaprojektowana struktura funkcjonalno-przestrzenna, w tym układ drogowy, pozwala na racjonalne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej pod zabudowę. Rozwiązania zawarte w planie spełniają oczekiwania społeczne, umożliwiając zarówno realizację funkcji mieszkalnej jak i prowadzenie działalności gospodarczej w formie usług, tym samym przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta;

7) prawo własności:

ustalenia planu miejscowego wyznaczają granice korzystania z nieruchomości, poprzez między innymi postanowienia co do przeznaczenia terenu, czy zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Umożliwiają zabudowę i zagospodarowanie obszaru planu w sposób zgodny z oczekiwaniem społecznym, pozwalając na realizację zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej;

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa:

nie dotyczy, w obrębie obszaru planu nie znajdują się tereny i obiekty spełniające potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

9) potrzeby interesu publicznego:

na terenie planu nie wyznacza się terenów dróg publicznych natomiast znajdują się tutaj tereny komunikacji pieszo-jezdnej zapewniające bezpośredni dostęp do dróg publicznych znajdujących się poza granicami planu oraz obsługę sąsiednich terenów inwestycyjnych;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych:

plan miejscowy dopuszcza lokalizowanie wszelkich urządzeń i budowli infrastruktury technicznej o charakterze przesyłowym i dystrybucyjnym na wszystkich terenach, co zostało zapisane w ustaleniach ogólnych planu. Nie ogranicza rozwoju sieci szerokopasmowych;

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

organ sporządzający niniejszy plan zapewnił udział społeczeństwu w opracowywaniu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poprzez:

a) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz umożliwienie składania wniosków,

b) ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz umożliwienie składania uwag;

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych:

Uchwałę Nr XXXI/320/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką Rada Miejska w Końskich podjęła w dniu 30 marca 2017 r.

Następnie według art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta i Gminy Końskie kolejno:

a) ogłosił w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie w dniu 31 maja 2017 r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,

b) zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,

c) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji koniecznych do ujęcia w prognozie oddziaływania na środowisko,

d) rozpatrzył złożone wnioski,

e) sporządził projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

f) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

g) przedłożył projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która wydała pozytywną opinię dopuszczając tym samym projekt planu do dalszego procedowania,

h) uzyskał wymagane ustawą opinie i uzgodnienia projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko,

i) wprowadził zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

j) ogłosił w dniu 15.03.2018 r. o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożył ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w okresie od 23.03.2018 r. do 12.04.2018 r. oraz w dniu 6.04.2018 r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

k) wyznaczył terminy, w których osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnieść uwagi dotyczące: projektu planu
do 26.04.2018 r., projektu prognozy oddziaływania na środowisko do 4.05.2018 r.;

l) podczas wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono uwag zarówno do projektu planu jak i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, w związku z czym, czynność polegająca na ich uwzględnieniu była bezpodstawna.

Tym samym prace związane ze sporządzeniem niniejszego planu miejscowego oraz skompletowaniem dokumentacji planistycznej zostały zakończone.

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności:

plan miejscowy ustala zaopatrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej, ponadto wprowadza ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków bytowych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, mające na celu ochronę zasobów wodnych. Uwzględnia również występowanie na całym obszarze mpzp lokalnego zbiornika wód podziemnych „Końskie”, dla którego obowiązują przepisy odrębne.

2. Ustalając przeznaczenie terenu organ wyważył interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne:

Zaprojektowane rozwiązania planu są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, w granicach dopuszczonych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając im zabudowę i zagospodarowanie nieruchomości na cele: mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe i usługowe w różnej konfiguracji.

W ramach usług, w zależności od zaistniałych potrzeb, możliwe jest lokalizowanie zarówno usług komercyjnych jak i usług o charakterze publicznym, tym samym uwzględniając interes prywatny i publiczny. Interes publiczny został również uwzględniony poprzez utrwalenie ciągów pieszo-jezdnych, co daje możliwość racjonalnego prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

Analizy ekonomiczne (prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego), środowiskowe (opracowanie ekofizjograficzne), społeczne (przede wszystkim zapotrzebowanie społeczne na dane funkcje) wskazują na słuszność przyjętych w miejscowym planie rozwiązań.

3. Teren objęty planem znajduje się w obszarze o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, a powstająca tu zabudowa będzie uzupełniała istniejącą, co spełnia warunek minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego oraz daje możliwość korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

W bezpośrednim sąsiedztwie planu zlokalizowane są drogi publiczne, które mogą bezpośrednio i pośrednio obsługiwać przyległe nieruchomości.

4. W zakresie ułatwienia przemieszczania się pieszych i rowerzystów:

Na znaczącej części planu wyznaczono strefę zamieszkania, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Co więcej, plan wyznacza tereny komunikacji pieszo-jezdnej, które dodatkowo mają za zadanie rozprowadzenie zarówno ruchu pojazdów mechanicznych jak i pieszych na zasadach równorzędnych.

 Projekt planu nie wyklucza możliwości wprowadzania innych rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów w obrębie planu. Stwierdza się zgodność ustaleń planu z wynikami analizy w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie oraz planów miejscowych przyjętej uchwałą Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. Jak wynika z ww. dokumentu obowiązujący na tym terenie plan (Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r.) nie został bezpośrednio wskazany do aktualizacji z uwagi na fakt, iż był on wówczas w trakcie opracowania i nie stanowił aktu prawa miejscowego a co za tym idzie w oczywisty sposób nie mógł być przedmiotem wspomnianego wyżej opracowania. Należy jednak w tym miejscu dodać, iż aktualne ustalenia obowiązującego obecnie mpzp ograniczają, a nawet w niektórych przypadkach blokują lokalnym inwestorom rozwój ich działalności gospodarczych, co bezpośrednio przekłada się na potencjalne zamierzenia inwestycyjne właścicieli nieruchomości objętych zmianą planu. Co więcej, w kontekście aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie ustalenia obowiązującego planu stają się nieaktualne, niespójne. Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Burmistrz Miasta i Gminy Końskie przystępując do sporządzenia zmiany planu, nie naruszył ustaleń uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie oraz planów miejscowych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki
do uchwały. Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 280
05 czerwca 2018 13:30 Jacek Nowak - Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr LI/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
Realizacja: IDcom.pl