Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LI/480/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.UCHWAŁA Nr LI/480/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 maja 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLV/441/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr 45/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/447/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 63/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 106/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 118/2018 z dnia 30 marca 2018 r. i Nr 129/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIX/458/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 145/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr L/463/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 164/2018 z dnia 9 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

 

 1. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie ustalone
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Zbigniew KowalczykU Z A S A D N I E N I E

 

Ad. 1.

 

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

 

 1. zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste - w dziale 700, rozdziale 70005, § 0550,

 2. zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Lokalny system wsparcia dla rodzin zagrożonych i doznających przemocy w gminie Końskie” – w dziale 852, rozdziale 85205, § 2020.

 

2.Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

 1. zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Sierosławice - Bedlno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb" - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego” - w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,

 2. zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie" - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

 3. zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Izabelów pn. „remont drogi wewnętrznej na terenie sołectwa” (zmiana przedsięwzięcia) –
  w dziale 600, rozdziale 60017, § 4270,

 4. zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa cmentarza grzebalnego (komunalnego) w Końskich” – w dziale 710, rozdziale 71035, § 6050,

 5. zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Budowa strażnicy OSP w Modliszewicach” –
  w dziale 754, rozdziale 75412, § 6050,

 6. zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości
  na potrzeby OSP w Modliszewicach” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060,

 7. zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby strażnicy OSP w Modliszewicach” – w dziale 754, rozdziale 75412,
  § 6060

 8. zwiększenia planu wydatków na realizacje projektu pn. „Lokalny system wsparcia dla rodzin zagrożonych i doznających przemocy w gminie Końskie” – w dziale 852, rozdziale 85205,
  §§4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4700,

 9. zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego
  pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 203” – w dziale 900, rozdziale 90015,
  § 6050,

 10. zwiększenia planu wydatków na zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małachów pn. „Zakup dwóch namiotów oraz wyposażenia rekreacyjnego” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 (zmiana przedsięwzięcia),

 11. zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małachów pn. „Wykonanie (zakup i montaż) altany - wiaty rekreacyjnej” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

 12. zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sworzyce (zmiana przedsięwzięcia) pn. „Remont świetlicy wiejskiej” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4270,

 13. zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.

 

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

 

 1. w poz. 8 – „Budowa cmentarza grzebalnego (komunalnego) w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

- wydatki 2018 - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

 1. wykreślono poz. 12 – „Budowa strażnicy OSP w Modliszewicach”,

 2. poz. od nr 13 do 31 otrzymują numerację odpowiednio od nr 12 do nr 30,

 3. w poz. 26 (poprzednio poz. 27) – „Przebudowa budynków pałacowych” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,

- kredyty, pożyczki, obligacje - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł.

 

Ad. 3

W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

 

 1. w poz. 3 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie -Sierosławice-Bedlno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogipowiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów)
  w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb" z następującymi kwotami:

- wydatki 2018 - 667 382,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych - 667 382,00 zł,

 1. poz. od nr 3 do nr 20, otrzymują numeracje odpowiedni od nr 4 do nr 21,

 2. w poz. 17 (wcześniej 16) – „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018 - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł,

 1. w poz. 22 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości
  na potrzeby OSP w Modliszewicach” z następującymi kwotami

- wydatki 2018 - 400 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych - 400 000,00 zł,

 1. w poz. 23 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby strażnicy OSP w Modliszewicach” z następującymi kwotami:

- wydatki 2018 - 50 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych - 50 000,00 zł,

 1. poz od nr 21 do nr 25 otrzymują numerację odpowiednio od nr 24 do nr 28,

 2. wykreślono poz. 26 – „Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 203 - fundusz sołecki sołectwa Izabelów” – zmiana przedsięwzięcia,

 3. poz. od nr 27 do nr 31 otrzymują numerację odpowiedni od nr 29 do nr 33,

 4. wykreślono poz. 32 – „Wykonanie (zakup i montaż) altany-wiaty rekreacyjnej - fundusz sołecki sołectwa Małachów” – zmiana przedsięwzięcia,

 5. poz. od nr 33 do nr 61 otrzymują numeracje odpowiednio od nr 34 do nr 62,

 6. wykreślono poz. 62 – „Przebudowa boiska do piłki nożnej - fundusz sołecki sołectwa Sworzyce” – zmiana przedsięwzięcia.

 

Ad. 4

W załączniku Nr 7 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.” wyszczególniono kwotę dotacji oraz wydatków na realizację projektu pn. „Lokalny system wsparcia dla rodzin zagrożonych i doznających przemocy w gminie Końskie” – w dziale 852, rozdziale 85205.

  

Ad. 5

W załączniku Nr 8 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

- w części III - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. zwiększono o 667 382,00 złotych wiersz – dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300.

 

Ad. 6

W załączniku 12 – „Dotacje celowe w 2018 r.” w części I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w poz. 4 wprowadzono nowe zadanie pn. „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie-Sierosławice-Bedlno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb" - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego - dział 600, rozdział 60014 – kwota dotacji o kwotę 667 382,00 zł.

 

 

Powiązane:

Uchwała Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr L/463/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LII/499/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LV/520/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVI/525/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVIII/532/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 197
05 czerwca 2018 14:01 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [zal7_12__2805_2018.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 14:01 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [zal6_8__28052018.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 14:01 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [zal_5_7__2805_2018.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl