Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LI/486/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wschodniej w Sierosławicach i ModliszewicachUCHWAŁA Nr LI/486/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 maja 2018 r.

 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wschodniej w Sierosławicach
i Modliszewicach

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317) Rada Miejska
w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ul. Wschodnią w Sierosławicach i Modliszewicach.

 

§ 2. Położenie i przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1, oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

         Zbigniew Kowalczyk 

 

 

 

UZASADNIENIEZgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej
z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami
i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych (art. 7 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Dla ulicy Wschodniej w Sierosławicach
i Modliszewicach w dniu 2.12.2009 r. Starosta Konecki wydał decyzję znak: BP.JJ.7351/ZRID-7/09 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), na mocy której Gmina Końskie uzyskała własność nieruchomości, znajdujących się w granicach jej pasa drogowego.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy,
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zarząd Powiatu nie przedłożył opinii
w przewidzianym terminie, co zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, należy uznać
za akceptację propozycji.

Niniejsza uchwała ma na celu uporządkowanie stanu formalno – prawnego ww. drogi.Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 171
05 czerwca 2018 14:12 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [zalacznik.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 14:11 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl