Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LI/488/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystankówUCHWAŁA Nr LI/488/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 maja 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, 2371, z 2018 r. poz. 317, 650) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 4341, z 2015 r. poz. 1875, z 2016 r.
poz. 212, 2244 i 3323 oraz z 2017 r. poz. 3413) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Końskich, uchwałą Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. dokonała określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, ustaliła stawkę opłaty, warunki i zasady korzystania z nich.

Z uwagi na wprowadzenie nowych przystanków komunikacyjnych tj.: Końskie/ul. Zachodnia/01, Końskie/ul. Zachodnia/02, Kopaniny/0418 /01, Kopaniny/0418/02, Końskie/
ul. Warszawska (Społem)/02, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

 

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 106
05 czerwca 2018 14:17 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 14:16 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl