Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LI/489/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w KielcachUCHWAŁA Nr LI/489/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 maja 2018 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w miejscowości Sworzyce, obręb 0044, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 165
o powierzchni 0,1100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW KI1K/00006961/2.

 

§ 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1, przeznaczona zostanie na cele związane
z realizacją inwestycji infrastrukturalnej służącej wykonaniu zadania własnego gminy
w zakresie kultury fizycznej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk          

 

 

UZASADNIENIE

 

Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego, jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane
z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych,
m.in. w zakresie kultury fizycznej.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Końskie uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 czerwca 2017 r., nieruchomość, o której mowa w uchwale, przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej ośrodków wiejskich (funkcja podstawowa: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; funkcja uzupełniająca: zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna, zabudowa rekreacji indywidualnej, usługi sportu).

Przejęcie ww. nieruchomości umożliwi realizację celu publicznego związanego z kulturą fizyczną. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci oraz boisko. Usytuowanie na działce nr 165 urządzeń związanych z promocją zdrowego trybu życia przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej na tym terenie. Zainteresowanie przejęciem tej nieruchomości przez Gminę Końskie wykazują również mieszkańcy miejscowości.

Niniejsza uchwała stanowi jeden z niezbędnych załączników do wniosku o nieodpłatne przekazanie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

 

 

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 202
05 czerwca 2018 14:18 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl