Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LI/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4971/5 o powierzchni 0,0188 ha oraz niezabudowanej działki nr 4971/1 o powierzchni 0,0013 ha, położonych w Końskich przy ul. WarszawskiejUCHWAŁA Nr LI/490/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 maja 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4971/5 o powierzchni 0,0188 ha oraz niezabudowanej działki
nr 4971/1 o powierzchni 0,0013 ha, położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650) - Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz "SPOŁEM" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Końskich działek stanowiących własność Gminy Końskie położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej: zabudowanej działki o pow. 0,0188 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 4971/5 oraz niezabudowanej działki
o pow. 0,0013 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 4971/1.

Dla ww. działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00001508/4.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/296/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4971/2 o pow. 0,0249 ha oraz niezabudowanej działki nr 4971/1 o pow. 0,0013 ha położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk        

 

 

UZASADNIENIE

 

W 1976 roku Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Kielcach nabyła od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Końskich przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem działki 4971 o pow. 0,0578 ha. "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Końskich, zwana dalej „PSS", wybudowała na nieruchomości pawilon handlowy.

Decyzją Wojewody Kieleckiego nr GG.V-7413/11/10/94 z dnia 22.04.1994 r. Gmina Końskie nabyła nieodpłatnie z mocy prawa własność ww. nieruchomości.

Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nr RGG.SB-7432/34/2006
z dnia 11.09.2006 r. nastąpił podział działki 4971 na działkę 4971/1 o pow. 0,0013 ha, 4971/2
o pow. 0,0249 ha oraz działkę 4971/3 o pow. 0,0316 ha.

Na wniosek PSS uchwałą Nr XXIX/296/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska
w Końskich wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 4971/2 o pow. 0,0249 ha oraz niezabudowanej działki nr 4971/1 o pow. 0,0013 ha położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej. Transakcja nie została dokonana.

Z uwagi na zamiar zagospodarowania przez Gminę Końskie części działki 4971/2 został dokonany jej podział zatwierdzony decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Końskie znak: GN 6831.1.3.2017 z 23 października 2017 r. W wyniku tego podziału powstały działki 4971/4
o pow. 0,0061 ha oraz 4971/5 o pow. 0,0188 ha.

Obecnie pawilon handlowy usytuowany jest na części działki 4971/5 o pow. 0,0188 ha. Położona na tyłach pawilonu handlowego działka 4971/1 o powierzchni 0,0013 ha nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) nieruchomośćjest zbywana
w
drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotemzbycia jestnieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomościprzyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest słuszne i zasadne.

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 179
05 czerwca 2018 14:20 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl