Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr LI/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka PiłsudskiegoUCHWAŁA Nr LI/491/2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 maja 2018 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie
w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego
oraz Marszałka Piłsudskiego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130), art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje
:

 

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego uchwalonego uchwałą Nr IX/71/2015 Rady Miasta Końskie z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2210 i 2211).

2.Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIEZmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego polega na sprostowaniu oczywistej omyłki polegającej na błędnym określeniu funkcji dla danego terenu. Zmiana ma na celu wprowadzenie odpowiedniej funkcji tj. usług oświaty oraz zabudowy mieszkaniowo usługowej.

 

 

Załączniki:

zal.pdf [1.13 MB]
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 196
05 czerwca 2018 14:21 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [zal.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 14:21 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl