Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/496/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr LII/496/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po dokonaniu analizy przyjmuje się opracowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt regulaminu, o którym mowa w § 1, przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawyo zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180), zwaną dalej „ustawą”, stanowi, żerada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Zgodnie z art. 8ust. 1 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują i przedstawiają radom gmin projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne projektów regulaminów, o których mowaw ust. 1, rady gmin po dokonaniu ich analizy przekazujądo zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 8 ust. 2 ustawy).
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy,Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjiw KońskichSp. z o.o. w dniu 12 czerwca 2018 r. przedłożyło Radzie Miejskiej w Końskich opracowany projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Rada Miejska w Końskich realizując obowiązek wynikający z art. 8 ust. 2 ustawy, po dokonaniu analizy projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przedkłada go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 112
11 lipca 2018 09:15 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lii_496_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 08:50 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl