Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/497/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

UCHWAŁA Nr LII/497/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie, w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4 800,00 zł,
2) dodatek funkcyjny – 1 820,00 zł,
3) dodatek specjalny – 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2 648,00 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 960,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ustalanie wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Składniki wynagrodzenia burmistrza oraz minimalną i maksymalną ich wysokość określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936), zwane dalej „rozporządzeniem”.
Pracownikowi samorządowemu, w tym zatrudnionemu na podstawie wyboru, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę (art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru jest również dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (art. 36 ust. 3 ustawy i § 6 rozporządzenia). Fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia jest dodatek funkcyjny (art. 36 ust. 4 ustawy).
Ustawa w art. 37 ust. 3 stanowi, że maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnianych na podstawie wyboru nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 178).
W ustawie budżetowej na rok 2018 kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 789,42 zł, w związku z czym w 2018 roku maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób zatrudnianych na podstawie wyboru nie może przekroczyć 12 525,94 zł.
Zgodnie z rozporządzeniem od 1 lipca 2018 r. w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze burmistrza może wynosić od 3 600 zł do 4 800 zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego – 2 100 zł (część B, I tabeli załącznika nr 1 do rozporządzenia).
Łączna kwota ustalonego niniejszą uchwałą wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie wynosi 10.228,00 zł. Łączna kwota wynagrodzenia Burmistrza ustalonego uchwałą Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 8 grudnia 2014 r. wynosiła 10.225,00 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 122
11 lipca 2018 09:19 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl