Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/498/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LII/498/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018 – 2027, zmienionej uchwałą Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  29 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIX/446/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr L/462/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr LI/479/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XLIV/438/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027, zmienioną uchwałą Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIX/446/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr L/462/2018  Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr LI/479/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r.
Niniejsza uchwała dotyczy zmian w załączniku Nr 1, które są wynikiem zmian dokonanych w budżecie roku 2018 oraz zmian dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie.
Dokonane zmiany wartości ujętych w załączniku Nr 1 zostały opisane w objaśnieniach, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie dokonano następujących zmian:

1.    Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1)    wydatki majątkowe

a)    „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)”
- łączne nakłady finansowe        - zwiększenie o kwotę 530 000,00 zł,
- limit wydatków 2018        - zwiększenie o kwotę 530 000,00 zł,
- limit zobowiązań            - zwiększenie o kwotę 530 000,00 zł,

b)    „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” – zadanie przeniesiono do części dotyczącej przedsięwzięć pozostałych,

c)    „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)”
- łączne nakłady finansowe        - zmniejszenie o kwotę 3 800 000,00 zł,
- limit wydatków 2018        - zmniejszenie o kwotę 3 300 000,00 zł,
- limit wydatków 2019        - zmniejszenie o kwotę    500 000,00 zł,
- limit zobowiązań            - zmniejszenie o kwotę 3 800 000,00 zł.

2.    Przedsięwzięcia pozostałe

1)    wydatki bieżące
a)    wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „OZE dla mieszkańców SZGiM – trwałość projektu” z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe        - 50 500,00 zł,
- limit wydatków 2018        - 10 100,00 zł,
- limit wydatków 2019        - 10 100,00 zł,
- limit wydatków 2020        - 10 100,00 zł,
- limit wydatków 2021        - 10 100,00 zł,
- limit wydatków 2022        - 10 100,00 zł,
- limit zobowiązań            - 50 500,00 zł,

2)    wydatki majątkowe:

a)    „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach”
- limit wydatków 2018        - zmniejszenie o kwotę 600 000,00 zł,
- limit wydatków 2019        - zwiększenie o kwotę  600 000,00 zł,

b)    „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie”
- łączne nakłady finansowe    - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,
- limit wydatków 2018        - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,

c)    „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)”- przedsięwzięcie przeniesione z części 1.1.2 z następującymi kwotami
- łączne nakłady finansowe    - 5 980 931,00 zł,
- limit wydatków 2018        -    850 000,00 zł,
- limit wydatków 2019        - 3 450 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - 3 458 495,00 zł,

d)    wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie - dokumentacja i wykonanie” z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe    - 362 000,00 zł,
- limit wydatków 2018        - 212 000,00 zł,
- limit wydatków 2019        - 150 000,00 zł,
- limit zobowiązań        - 362 000,00 zł.

Powiązane:

Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XLV/440/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XLVI/446/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr L/462/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LI/479/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LV/519/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVI/524/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVII/527/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LVIII/531/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 123
11 lipca 2018 09:26 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lii_498_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 09:24 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl