Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/499/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LII/499/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLV/441/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr 45/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/447/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 63/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 106/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 118/2018 z dnia 30 marca 2018 r. i Nr  129/2018  z dnia 10 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIX/458/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 145/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr L/463/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 164/2018 z dnia 9 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LI/480/2018 z dnia 28 maja 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr181/2018 z dnia 29 maja 2018 r. i Nr 193/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

a)    zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste - w dziale 700, rozdziale 70005, § 0550,
b)    zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,
c)    zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6257,
d)    zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 900, rozdziale 90002, § 0940,
e)    zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6257.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a)    zwiększenia planu wydatków na wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Gmin i Miast (dotyczy realizacji projektu „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM- w dziale 400, rozdziale 40003, § 2900,
b)    zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania dróg gminnych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300,
c)    zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie"  - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
d)    zmniejszenia planu wydatków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w dziale 801, rozdziale 80101, § 2540,
e)    zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
f)    zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
g)    zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w dziale 801, rozdziale 80104, § 2540,
h)    zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w dziale 801, rozdziale 80110, § 2540,
i)    zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w dziale 801, rozdziale 80149, § 2540,
j)    zmniejszenia planu wydatków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w dziale 801, rozdziale 80152, § 2540,
k)    zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” – w dziale 852, rozdziale 85219, § 6059,
l)    zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” – w dziale 900, rozdziale 90001, §§ 6057, 6059,
m)    zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,
n)    zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” – w dziale 900, rozdziale 90095, §§ 6057, 6059, z jednoczesnym zwiększenie planu wydatków w § 6050,
o)    zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kornica na zadanie pn. „Wykonanie (zakup) i montaż wiaty rekreacyjnej”
p)    zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050.

Ad. 2
    W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)    w poz. 14 – „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2018                - zmniejszenie o kwotę 600 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki, obligacje        - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
b)    w poz. 16 – ujęto zadanie przeniesione z załącznika Nr 4 – „Wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.” pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie -  dokumentacja i wykonanie” z następującymi kwotami
- łączne nakłady finansowe        - 362 000,00 złotych,
- wydatki 2018                - 212 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych        - 212 000,00 złotych,
c)    poz. od nr 16 do nr 30 otrzymują numerację odpowiednio od nr 17 do nr 31,
d)    w poz. 18 (poprzednio 17) – „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe        - zwiększenie o kwotę 530 000,00 zł,
- wydatki 2018                - zwiększenie o kwotę 530 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych      - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki, obligacje        - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł,
e)    w poz. 20 (poprzednio 19) – „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe        - zmniejszenie o kwotę 3 800 000,00 zł,
- wydatki 2018                - zmniejszenie o kwotę 3 300 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę      50 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki, obligacje        - zmniejszenie o kwotę    500 000,00 zł,
- śr. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp    - zmniejszenie o kwotę 2 750 000,00 zł,
f)    w poz. 23 (poprzednio 22) – „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 25 700 000,00 zł,
- wydatki 2018                - zmniejszenie o kwotę   6 150 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę      200 000,00 zł,
- śr. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp    - zmniejszenie o kwotę   5 950 000,00 zł,    
g)    w poz. 29 (poprzednio 28) – „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe        - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,
- wydatki 2018                - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,
h)    w poz. 31 (poprzednio poz. 30) – „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”  dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki, obligacje        - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł.

Ad. 3
W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)    w poz. 17 – „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:
    - wydatki 2018                - zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł,
    - wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł,
b)    wykreślono poz. 24 – zadanie przeniesione do zadań wieloletnich – załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku”
c)    poz. od nr 25 do nr 64, otrzymują numerację odpowiednio od nr 24 do nr 63,
d)    w poz. 32 (poprzednio 33) – zadanie otrzymuje nazwę „Wykonanie (zakup) i montaż altany rekreacyjnej – fundusz sołecki sołectwa Kornica”,
e)    w poz. 51 (poprzednio 52) –  „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:
    - wydatki 2018                - zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł,
    - wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł.

Ad. 4
    W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” uaktualniono kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Powiązane:

Uchwała Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr L/463/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LI/480/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LV/520/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVI/525/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LVIII/532/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 141
11 lipca 2018 09:32 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lii_499_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 09:30 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl