Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/500/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie

UCHWAŁA Nr LII/500/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 12 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439, z 2018 r. poz. 310, 650) - po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczychMiasta i Gminy Końskie -Rada Miejska w Końskich uchwala,co następuje:

 

§ 1. 1.Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z wyjątkiem napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa usytuowane będą w odległości powyżej 50 metrów od punktu sprzedaży do wejścia na teren posesji obiektów chronionych: szkół, przedszkoli, internatów, kościołów i kaplic.
2. Odległość ta będzie mierzona drogą faktycznego dojścia od wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego wejścia na teren posesji obiektów chronionych.
3. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być zlokalizowane na stadionach, boiskach, halach sportowych, w obiekcie Pływalni Miejskiej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/46/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 100 poz. 1072).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 310) obecnie obowiązująca uchwała Nr IV/46/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie(Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 100 poz. 1072) zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejście w życie tej ustawy, tj. do dnia 9 września 2018 r.
W projekcie uchwały proponuje się pozostawienie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 50 metrów od punktu sprzedaży do wejścia na teren posesji obiektów chronionych: szkół, przedszkoli, internatów, kościołów i kaplic. Pojęcie „obiektów kultu religijnego” zostało zastąpione sformułowaniem „kościołów i kaplic”, gdyż pojawiały się problemy w zakresie interpretacji pojęcia „obiekty kultu religijnego” (czy np. krzyż przydrożny lub kapliczka są takim obiektem). Ponadto zrezygnowano z zapisu dotyczącego wyłączenia lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie targowisk.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 75
11 lipca 2018 09:36 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl