Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/501/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie

UCHWAŁA Nr LII/501/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i1000) oraz art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650)- po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczychMiasta i Gminy Końskie - Rada Miejska w Końskich uchwala,co następuje:

 

§ 1. Ustala się na terenie miasta i gminy Końskie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa –110;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa –100;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu –100.

§ 2. Ustala się na terenie miasta i gminy Końskie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa –65;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa –25;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu –25.

§ 3. Tracą moc:
1) uchwałaNr XXI/276/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Końskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 120 poz. 1430),
2) uchwałaNr III/27/94 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 września 1994 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Końskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. poz. 310) obecnie obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Końskich:
- Nr III/27/94 z dnia 15 września 1994 r.w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Końskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- Nr XXI/276/2001 z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Końskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, tj. do dnia 9 września 2018r.
Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów Rada Miejska w Końskich ustalała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, oddzielnie dla punktów ze sprzedażą w miejscu spożycia (gastronomia) – 40 punktów i poza miejscem spożycia (sklepy) - 120 punktów.
Znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzają obowiązek ustalenia limitu zezwoleń dla wszystkich rodzajów napojów alkoholowych (także do 4,5% zawartości alkoholu), oddzielnie dla punktów sprzedaży w miejscu i poza miejscem spożycia.Z dokonanej analizy wynika, że w ostatnich latach zmniejsza się liczba punktów sprzedaży napojówalkoholowych, a tym samym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy planowaniu limitu zezwoleń należy wziąć pod uwagę aktualną liczbę zezwoleń, jak i średnią liczbę zezwoleń wydawanych dla nowych punktów w ciągu roku. Jest to istotne zwłaszcza mając na uwadze sezonowośćfunkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Sielpi, gdzie zezwolenia
dla większości punktów są wydawane w każdym roku przed sezonem letnim i wygaszane po zakończeniu sezonu.
Proponowane limity zezwoleń uwzględniają tendencje w zakresie zmniejszenia liczby punktów sprzedaży oraz postanowienia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 123
11 lipca 2018 09:55 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [uchwala_lii_501_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 09:39 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl