Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Końskich

UCHWAŁA Nr LII/502/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Końskich

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 12 i art. 40 ust, 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Parkowi miejskiemu w Końskich nadaje się nazwę „Park Miejski im. Małachowskich”.

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający położenie parku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/73/91 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 kwietnia 1991 r. w sprawie zmiany nazwy parku miejskiego w Końskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Wchodzący w skład zespołu pałacowo-parkowego, park miejski w Końskich, położony na działkach oznaczonych numerami 5182/6i 5182/7 obecnie jest własnością Gminy Końskie (działkanr 5182/7 o pow. 14.5143 ha) i osób prywatnych (działka nr 5182/6 o pow. 1.6071 ha).Zespół pałacowo-parkowy w całości objęty jest opieką Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Budowę zespołu pałacowego, składającego się z obiektów architektury i dużego parku zwanego ogrodem, rozpoczął w latach czterdziestych XVIII wieku Kanclerz Wielki KoronnyJan Małachowski, któregostaraniem w 1748 roku Końskie uzyskały (odzyskały?) prawa miejskie. Małachowscy przez ponad dwa stulecia byli właścicielami rozległych dóbr koneckich, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego Ziemi Koneckiej. Małachowscy rozwijali przemysł, budowali wielkie piece do wytopu żelaza, zakłady przerobu żelaza, kopalnie rud żelaza,rozwijali w mieście handel i rzemiosło.Pozostawili po sobie chlubę miasta - zespół pałacowy. Żona Jana, Izabela z Humieckich Małachowska założyła reprezentacyjny ogród w stylu francuskim, a jej wnuczka Anna ze Stadnickich Małachowska przekształciła go w okazały park krajobrazowy typu angielskiego.W zespole pałacowym urodził się i mieszkał Stanisław Małachowski Marszałek Sejmu Wielkiego, współtwórca Konstytucji 3 Maja. W 1870 r. zespół przeszedł na własność rodu Tarnowskich.
Po zakończeniu II wojny światowejparkowi nadano nazwę„Park im. Bohaterów Stalingradu”. Uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XI/73/91z dnia 11 kwietnia 1991 r. dokonano zmiany nazwy parku na ”Park im. Tarnowskich”.
Niczego nie ujmując ostatnim właścicielom parku, to właśnie Małachowskim zawdzięczał on swoje powstanie i charakter. Potwierdziła to zorganizowanaw październiku 2014 r. przez Muzeum Regionalne PTTK wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Końskichkonferencja naukowa pt. „Rola rodu Małachowskich w dziejach Ziemi Koneckiej”. Uczestnicy konferencji wnioskowali o nadanie parkowi imienia Rodu Małachowskich.
Pismem z dnia 14 marca br. Komisja Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Końskiez wnioskiem w sprawienadania parkowi nazwy „Park Miejski im. rodu Małachowskich herbu Nałęcz”.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia28 marca 2014 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście i gminie Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1352)nazwy obiektów publicznych w mieście i gminie Końskie nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe).
W związku z powyższym proponuje się nadanie parkowi nazwy „Park Miejski im. Małachowskich”.
Zespół ds. Nazewnictwa Obiektów w mieściei gminie Końskie,powołanyzarządzeniemNr 172/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 maja 2014 r. zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie zmiany nazwy parku.Wniosek uzyskał również akceptację właścicieli działki nr 5182/6.
Przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawynie stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawyzaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy zieleni gminnej i zadrzewień. Organy gminy, na podstawie ustawy, mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy).
Przedmiotowa uchwała mieści się w zakresie delegacji ustawowej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy.Do zakresu zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej, jakim niewątpliwie jest park miejski, należy zaliczyć nadanie mu nazwy. Nadanie parkowi nazwy ma znaczenie powszechne, stanowi wyraz uporządkowania określonej przestrzeni miasta. Krąg jej adresatów jest nieograniczony.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 145
11 lipca 2018 10:00 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lii_502_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 09:59 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl