Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jeżów”

UCHWAŁA Nr LII/504/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jeżów”

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się “Plan Odnowy Miejscowości Jeżów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.
Powstający w wyniku konsultacji społecznych plan odnowy miejscowości przyjmowany jest przez zebranie wiejskie i wymaga zatwierdzenia przez radę gminy.Plan Odnowy Miejscowości Jeżów został przyjęty uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego w Jeżowie z dnia 22 czerwca 2018 r.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Gmina uzyskała opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Odnowy Miejscowości Jeżów.
Plan Odnowy Miejscowości Jeżów jest dokumentem strategicznym niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 93
11 lipca 2018 10:34 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_lii_504_2018_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 10:31 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl