Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/505/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA Nr LII/505/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), w związku z art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1549) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 10 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), jednak nie więcej niż 80 % kosztów poniesionych na budowę studni wierconej.”
2) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nabór wniosków o dofinansowanie ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w formie zarządzenia.”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ogłoszenie o naborze wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i na tablicach ogłoszeń Sołectw Gminy Końskie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę są zadaniem własnym gminy. Najczęściej zadanie to jest realizowane poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. Taki system w sposób ciągły zapewnia mieszkańcom poszczególnych miejscowości dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze. Istnieją jednak przypadki, w których rozbudowa sieci wodociągowej wiąże się z budową długich jej odcinków do jednej nieruchomości. Z uwagi na mały pobór wody z sieci, woda dostarczana do gospodarstw domowych, może nie odpowiadać jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ponadto, budowa długich odcinków sieci wodociągowej jest kosztowna, a na etapie eksploatacji zachodzi konieczność częstszego jej płukania, co powoduje większe zużycie i straty wody, a w konsekwencji podwyższenie kosztów eksploatacyjnych całego systemu.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi, że podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zasady udzielenia dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały.
W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XXXI/316/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Zgodnie z § 6 uchwały wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 5 000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50 % kosztów poniesionych na budowę studni wierconej.
Wyższa kwota dofinansowania ułatwi mieszkańcom gminy wykonanie inwestycji.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 146
11 lipca 2018 10:40 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl