Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LII/507/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2017 rok

UCHWAŁA Nr LII/507/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2017 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 271 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2017 r.,
2) sprawozdaniem finansowym za 2017 r.,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2017 rok,
4) informacją o stanie mienia Gminy Końskie,
5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2017 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym wniosku

udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym).
Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową (art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Uchwałą Nr 83/I/2018 r. VIII Składu Orzekającego z dnia 28 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Stosownie do art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udzielenie absolutorium następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Miejskiej w Końskich wynosi 11 głosów. Za udzieleniem absolutorium głosowało 21 radnych. Podczas głosowania obecnych było 21 radnych.

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 146
11 lipca 2018 10:47 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl