Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok

UCHWAŁA Nr LIII/512/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok

 

 Na podstawie art. 5a ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta i Gminy Końskie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok, zwanego dalej "Budżetem Obywatelskim".
2. Na zadania objęte Budżetem Obywatelskim w projekcie budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok przeznaczona zostanie kwota 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
3. Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie ustalona w uchwale budżetowej na 2019 rok.
4. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok” stanowiący załącznikdo niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków budżetu gminy na cele, które oni sami uznają za najważniejsze. Jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców oraz włączenie ich w proces zarządzania gminą.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacjez mieszkańcami gminy.
Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego (art. 5a ust. 3 i 4 ustawy).
Przepis z art. 5a ust. 7 ustawy stanowi, żerada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1)    wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2)    wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;
3)    zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4)    zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2018 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 502
25 lipca 2018 12:28 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_liii_512_2018_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 12:27 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl